Dla Klientów

Informacje, promocje i ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Gdzie można znaleźć dane techniczne wagonów towarowych?

Szczegółowy opis parku wagonów towarowych znajduje się w katalogu "Wagony towarowe PKP CARGO S.A.", który jest dostępny w kasach towarowych oraz na stronie internetowej.

Jakiego rodzaju towary/przesyłki przewozi PKP CARGO?

PKP CARGO oferuje szeroki zakres świadczonych usług. Informacja o rodzajach przewożonych towarów znajduje się w zakładce Oferta.

Terminem przesyłka określa się przyjęte do przewozu na podstawie jednego listu przewozowego towary załadowane do jednego lub większej ilości wagonów, tabor toczący się na własnych kołach, próżne wagony ze znakiem P lub W.

Jakie są zasady przewozu w przypadku przesyłek w eksporcie / imporcie?

Zasady przewozu są takie same niezależnie od rodzaju komunikacji. W przewozach eksportowych i importowych obowiązują natomiast określone procedury celne.

Zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego - przesyłki wywożone z obszaru Wspólnoty, nadawca (eksporter) zgłasza we własnym zakresie. Przyjęcie przesyłki do przewozu i przewóz takiej przesyłki odbywa się na ogólnych zasadach. Także w przypadku importu - odbiorca (importer) dokonuje zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu lub innej, np. odprawy czasowej, itp. we własnym zakresie.

Informacje dotyczące procedur celnych zawarte są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Towary niewspólnotowe przywożone do Polski przez kolejowe przejścia graniczne z Republiką Białorusi, Ukrainą, Federacją Rosyjską (Obwód Kaliningradzki) PKP CARGO może zgłosić do procedury tranzytu wewnątrzwspólnotowego zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale 18 Regulaminu przewozu przesyłek towarowych PKP CARGO S.A.

Czy PKP CARGO świadczy usługi załadunku, wyładunku, przeładunku towarów?

Tak, PKP CARGO oferuje usługi w tym zakresie, o ile w danym przypadku istnieje taka możliwość (odpowiedni sprzęt, punkt ładunkowy). W sprawie organizacji i warunków realizacji takich usług należy skontaktować się z właściwym terytorialnie Zakładem Spółki.

Czy PKP CARGO oferuje kompleksowe usługi przewozowe?

PKP CARGO systematycznie rozszerza zakres świadczonych usług, dostosowując swoją ofertę do oczekiwań Klientów. W sprawie możliwości organizacji i warunków kompleksowej usługi przewozowej należy skontaktować się z właściwym terytorialnie Zakładem Spółki.

Co to są przesyłki nadzwyczajne?

Przesyłki nadzwyczajne są to przesyłki:
- których przewóz powoduje szczególne trudności ze względu na kształt, rozmiar, masę lub inne charakterystyczne cechy,
- wymagające specjalnego sposobu mocowania, rozmieszczenia i załadowania na wagon,
- powodujące konieczność stosowania specjalnej technologii i organizacji przewozu.

Chcę nadać przesyłkę nadzwyczajną, gdzie mam się udać?

Klientów chcących nadać przesyłkę nadzwyczajną zapraszamy do Zakładu Spółki, na terenie którego znajduje się stacja nadania (stacja załadunku).

Jakie dokumenty regulują przewóz przesyłek nadzwyczajnych?

„Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie rodzaju i warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przy przewozie koleją” - Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 108 poz. 746
Rozdział 10 Regulaminu przewozu przesyłek towarowych PKP CARGO S.A.

Co powinno zawierać zawiadomienie o zamiarze przewozu przesyłek nadzwyczajnych?

Zawiadomienie powinno zawierać:
- datę zgłoszenia, dane nadawcy (nazwa lub imię i nazwisko) oraz adres, konto bankowe i regon,
- stacje ładowania i miejsce ładowania (bocznica, tory ogólnego użytku),
- nazwę rzeczy, ich masę i wymiary,
- termin ładowania,
- dane odbiorcy,
- stacje przeznaczenia i miejsce wyładowania,
- rysunek techniczny wykonany w trzech rzutach.

Jakie są terminy składania zmówienia o zamiarze przewozu przesyłek nadzwyczajnych?

Zamówienie dotyczące takiego przewozu powinno być złożone:
- dla przesyłek w komunikacji krajowej - na 30 dni przed zamierzonym nadaniem do przewozu,
- dla przesyłek w komunikacji międzynarodowej - na 60 dni przed zamierzonym nadaniem do przewozu.

Jakie są możliwości konwojowania przesyłek z samochodami?

PKP CARGO nie świadczy usługi konwojowania przesyłek z samochodami. Na zlecenie klienta samochody mogą być ochraniane przez Straż Ochrony Kolei wchodzącą w skład struktur PKP PLK oraz przez prywatne firmy ochroniarskie.

Jaka jest cena przewozu towaru w komunikacji krajowej i międzynarodowej?

Informację na temat orientacyjnej ceny przewozu można uzyskać dzwoniąc do Infolinii PKP CARGO lub po wypełnieniu i wysłaniu formularza zapytania ofertowego.

Jakie opłaty dodatkowe występują przy nadaniu/wydaniu przesyłki?

Informacje na temat opłat dodatkowych znajdują się w Taryfie towarowej PKP CARGO.

Czy istnieje możliwość uzyskania upustów od TT PKP CARGO?

PKP CARGO stosuje elastyczną politykę handlową, a mechanizmy kształtowania cen za nasze usługi - proste, zrozumiałe i jednolite dla wszystkich Klientów - są zdefiniowane w Regulaminie sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP CARGO.