Media

Aktualności, materiały prasowe
i multimedialne

Aktualności

Filtrowanie przedziału czasowego

PKP CARGO z dofinansowaniem UE do zakupu platform kolejowych

24 października 2013 r. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych („CUPT”) podpisano umowę o dofinansowanie zakupu przez PKP CARGO 330 kolejowych platform kontenerowych. Całkowita wartość projektu to 117.077.670 PLN. Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” wyniesie 28.508.700 PLN.

Umowę ze strony PKP CARGO podpisali Łukasz Boroń - Prezes Zarządu i Adam Purwin - Członek Zarządu ds. Finansowych, ze strony CUPT - Dyrektor Paweł Szaciłło.

Obecnie PKP CARGO posiada 92 platformy o długości 80 stóp. Powiększenie parku taborowego o 330 takich wagonów będzie istotnym wzmocnieniem potencjału Spółki w zakresie przewozów intermodalnych.

- PKP CARGO chce rozwijać transport intermodalny, czyli najszybciej rozwijający się segment kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Wykorzystaliśmy możliwość pozyskania unijnego wsparcia i w ten sposób powiększymy nasz tabor o najbardziej atrakcyjne wagony platformy, aby umocnić pozycję Spółki w tym obszarze – mówi Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP CARGO.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat prasowy i oferta kupna papierów wartościowych, jeśli zostały ogłoszone w tym samym czasie, skierowane są wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy 2003/71/WE (ze zmianami) (ta Dyrektywa, wraz z jakimikolwiek środkami wdrożeniowymi na potrzeby tej Dyrektywy w danym macierzystym Państwie Członkowskim oraz innymi właściwymi regulacjami, „Dyrektywa Prospektowa”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje, się, że inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywają papiery wartościowe w ramach oferty papierów wartościowych lub do których skierowana jest oferta nabycia papierów wartościowych złożyli stosowne oświadczenie, że są inwestorami kwalifikowanymi. Uznaje się również, że wszyscy inwestorzy złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach oferty w imieniu osób pochodzących z państw członkowskich, innych niż inwestorzy kwalifikowani lub osób z Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich (gdzie obowiązują podobne przepisy prawa), na rzecz których inwestor może podejmować decyzje według swojego uznania, ani też nie nabyli rzeczonych papierów wartościowych w celu zaoferowania ich lub zbycia w państwach członkowskich EOG, na skutek czego mógłby powstać obowiązek publikacji prospektu przez Spółkę lub Goldman Sachs International, Morgan Stanley i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („Globalni Koordynatorzy”) lub innych członków konsorcjum podmiotów oferujących i gwarantujących Ofertę zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej. Spółka, Globalni Koordynatorzy i inni członkowie konsorcjum podmiotów oferujących papiery wartościowe Spółki i gwarantujących ofertę takich papierów wartościowych oraz ich przedstawiciele i inne osoby będą polegać na prawdziwości i kompletności wyżej wymienionych oświadczeń.

Pakt Gwarancji Pracowniczych będzie obowiązywał w przypadku planowanego łączenia zakładów w PKP CARGO

PKP CARGO będzie przestrzegać postanowień Paktu Gwarancji Pracowniczych, dającego pracownikom spółki gwarancje zatrudnienia. Postanowienia Paktu zachowują swoją moc także w przypadku planowanego od 1 stycznia 2014 roku połączenia wybranych zakładów spółki PKP CARGO.

- Podpisany we wrześniu Pakt Gwarancji Pracowniczych daje pracownikom PKP CARGO gwarancje zatrudnienia. Będziemy przestrzegać postanowień paktu. Obecne zmiany mają na celu nie redukcję zatrudnienia, a usprawnienie działania spółki. Musimy pamiętać, że działamy na bardzo konkurencyjnym rynku i walczymy o utrzymanie pozycji bezdyskusyjnego lidera na polskim rynku. Chcemy bazować na doświadczeniu i profesjonalizmie pracowników łączonych zakładów – mówi Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP CARGO.

Obecne plany zakładają zmniejszenie liczby zakładów do sześciu z dotychczasowych dziesięciu
z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Informacja o połączeniu zakładów znajduje się w prospekcie emisyjnym spółki w związku
z prowadzoną ofertą publiczną wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Oprócz gwarancji zatrudnienia, pracownicy Grupy PKP CARGO otrzymają także premię prywatyzacyjną w wysokości ok. 173 mln zł brutto, która zostanie wypłacona w formie akcji pracowniczych spółki.

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i  nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego komunikatu prasowego w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

PKP CARGO ma już Elektroniczny List Przewozowy

PKP CARGO uruchomiło system Elektronicznego Listu Przewozowego, który pozwala zlecić usługę przez przeglądarkę internetową. Jest to pierwszy krok do zastąpienia w przyszłości papierowej dokumentacji przewozowej i około przewozowej wersją elektroniczną.

PKP CARGO udostępniło klientom system elektronicznej obsługi listu przewozowego. Taka forma usług PKP CARGO jest dostępna na stronie internetowej przewoźnika www.pkp-cargo.eu.

 

-Wdrożenie elektronicznego listu przewozowego rozpoczyna sukcesywny proces wymiany tradycyjnej dokumentacji, związanej z procesem przewozowym, na wersją elektroniczną – mówi Łukasz Boroń, Prezes PKP CARGO.

 

Spółka już uruchomiła elektroniczną obsługę przesyłek krajowych, które w pierwszym półroczu 2013 r.   stanowiły 57,6% przewożonej masy przewoźnika. W kolejnym etapie system będzie obsługiwać również przesyłki międzynarodowe w komunikacji CIM. Następnie dla klientów będzie udostępniona możliwość wymiany kolejnych elektronicznych dokumentów związanych z procesem przewozowym i około przewozowym.  Klienci PKP CARGO będą mogli nadawać przesyłki na portalu lub poprzez eksport pliku z własnych systemów do systemu PKP CARGO.

 

Wdrożenie elektronicznego listu przewozowego pozwala kosztów zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty Klientów PKP CARGO. Docelowo ma to znacząco poprawić szybką wymianę informacji związanych z całym procesem przewozu. 

 

Aplikacja do obsługi elektronicznego listu przewozowego została przygotowana na specjalnie utworzonym portalu klienta, który będzie rozwijany i w przyszłości posłuży klientom do korzystania z innych, usług elektronicznych, które będą sukcesywnie wprowadzane jak np. zamówienie na wagony czy e-Faktura. Portal docelowo będzie spełniać rolę integratora elektronicznych usług PKP CARGO oferowanych klientom.

 

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i  nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego komunikatu prasowego w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

PKP CARGO i Węglokoks S.A. aneksowały wieloletnią umowę

W ciągu najbliższych pięciu lat PKP CARGO będzie przewozić węgiel na zlecenie Węglokoks S.A. Spółki właśnie przedłużyły obowiązującą umowę dotyczącą współpracy do 31 grudnia 2018 r.

Strony przedłużyły obowiązującą umowę zawartą w 2008 r. na lata 2014-2018.  Współpraca Węglokoks S.A. z PKP CARGO liczy już kilkadziesiąt lat i oceniamy ją jako bardzo owocną
i efektywną. Aneksowana umowa stanowi kontynuację naszej współpracy z firmą, która jest najbardziej wszechstronnym i komplementarnym przewoźnikiem w Polsce, co pozwoli zabezpieczyć usługi logistyczne dla ok. 130 relacji przewozowych rocznie w eksporcie polskiego węgla i tym samym spełnić oczekiwania naszych kontrahentów w tym zakresie – mówi Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Węglokoks S.A., jednego z największych europejskich dostawców paliw stałych i największego polskiego eksportera węgla kamiennego.

– Współpraca z Węglokoksem ma dla nas kluczowe znaczenie.  Przedłużając ten duży, wieloletni kontrakt możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość– mówi Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP CARGO.

PKP CARGO przewozi na zlecenie producentów i dystrybutorów ok. 50 mln ton węgla rocznie. - Jesteśmy największym przewoźnikiem paliw stałych w Polsce i dokładamy wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania naszych klientów ze Śląska. W ostatnich tygodniach zwiększyliśmy liczbę wagonów, które przekazaliśmy do dyspozycji naszych partnerów – mówi Sylwester Sigiel, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Handlowych.

 

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i  nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego komunikatu prasowego w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Nowe cykliczne połączenie z Chinami

Grupa PKP CARGO Logistics wraz z partnerami Far East Land Bridge i Russian Railways Logistics uruchamia stałe połączenie z Chinami. Pierwszy pociąg po dwóch tygodniach podróży dotarł do Warszawy 14 października.

Pierwszy pociąg wyruszył z Suzhou w Chinach 1 października i zabrał ładunki w 43 kontenerach. Dotarł do Warszawy po niespełna dwóch tygodniach, a więc 14 października. Organizatorem przewozu z ramienia Grupy PKP CARGO Logistics jest firma Cargosped, która odpowiada w Grupie za przewozy intermodalne.
Na polskiej granicy ładunki przejął pociąg PKP CARGO. – Będzie to regularne, stałe połączenie. W ten sposób Grupa PKP CARGO Logistics kolejny raz pokazała, że jest liderem wśród firm logistycznych w Europie – mówi Łukasz Boroń, Prezes PKP CARGO.

Pociąg będzie kursował między terminalem kontenerowym w Suzhou w Chinach, a terminalem Cargosped w Warszawie. Przedsięwzięcie jest owocem współpracy Cargospedu, Far East Land Bridge, Russian Railways Logistics z partnerami z Chin, Białorusi i Rosji.

-  Nasi partnerzy w przyszłym roku chcą zwiększyć częstotliwość kursowania, nawet do kilku razy w tygodniu – mówi prezes Cargosped Daniel Ryczek.

W ramach współpracy spółka Cargosped na terenie Polski będzie świadczyła usługi w zakresie przeładunku, kontroli  technicznej, składowania, spedycji, a także organizacji transportu samochodowego z terminala do finalnych odbiorców.


Obecnie towary ze wschodniego wybrzeża Chin do Europy Zachodniej docierają morzem w ciągu
ok. 35-40 dni. Daje to przewagę transportom kolejowym, szczególnie, gdy zleceniodawcy zależy na czasie.

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i  nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który gdy zostanie opublikowany będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki, który będzie udostępniony do wiadomości publicznej na terytorium Polski w związku z ofertą. Prospekt emisyjny Spółki, po jego publikacji, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat prasowy i oferta kupna papierów wartościowych, jeśli zostały ogłoszone w tym samym czasie, skierowane są wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy 2003/71/WE (ze zmianami) (ta Dyrektywa, wraz z jakimikolwiek środkami wdrożeniowymi na potrzeby tej Dyrektywy w danym macierzystym Państwie Członkowskim oraz innymi właściwymi regulacjami, „Dyrektywa Prospektowa”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje, się, że inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywają papiery wartościowe w ramach oferty papierów wartościowych lub do których skierowana jest oferta nabycia papierów wartościowych złożyli stosowne oświadczenie, że są inwestorami kwalifikowanymi. Uznaje się również, że wszyscy inwestorzy złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach oferty w imieniu osób pochodzących z państw członkowskich, innych niż inwestorzy kwalifikowani lub osób z Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich (gdzie obowiązują podobne przepisy prawa), na rzecz których inwestor może podejmować decyzje według swojego uznania, ani też nie nabyli rzeczonych papierów wartościowych w celu zaoferowania ich lub zbycia w państwach członkowskich EOG, na skutek czego mógłby powstać obowiązek publikacji prospektu przez Spółkę lub Goldman Sachs International, Morgan Stanley i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („Globalni Koordynatorzy”) lub innych członków konsorcjum podmiotów oferujących i gwarantujących Ofertę zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej. Spółka, Globalni Koordynatorzy i inni członkowie konsorcjum podmiotów oferujących papiery wartościowe Spółki i gwarantujących ofertę takich papierów wartościowych oraz ich przedstawiciele i inne osoby będą polegać na prawdziwości i kompletności wyżej wymienionych oświadczeń.

Prospekt emisyjny PKP CARGO S.A. zatwierdzony

4 października Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PKP CARGO S.A. Na jego podstawie zaoferowane zostaną istniejące akcje należące do PKP S.A („Akcjonariusz Sprzedający”). Po zakończeniu oferty, przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną sprzedane, Akcjonariusz Sprzedający będzie posiadał ponad 50% kapitału zakładowego spółki (po uwzględnieniu emisji akcji dla pracowników).

Oferta publiczna PKP CARGO będzie wspierana przez szerokie grono banków zarówno polskich, jak i globalnych: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley & Co. International, pełniących funkcję Globalnych Koordynatorów oraz Współzarządzających Księgą Popytu. Dodatkowo Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełni funkcję Oferującego. Rolę Współzarządzających Księgą Popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi Współprowadzącymi Księgę Popytu są Dom Inwestycyjny Investors oraz Mercurius Dom Maklerski.

 

 

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który gdy zostanie opublikowany będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki, który będzie udostępniony do wiadomości publicznej na terytorium Polski w związku z ofertą. Prospekt emisyjny Spółki, po jego publikacji, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat prasowy i oferta kupna papierów wartościowych, jeśli zostały ogłoszone w tym samym czasie, skierowane są wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy 2003/71/WE (ze zmianami) (ta Dyrektywa, wraz z jakimikolwiek środkami wdrożeniowymi na potrzeby tej Dyrektywy w danym macierzystym Państwie Członkowskim oraz innymi właściwymi regulacjami, „Dyrektywa Prospektowa”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje, się, że inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywają papiery wartościowe w ramach oferty papierów wartościowych lub do których skierowana jest oferta nabycia papierów wartościowych złożyli stosowne oświadczenie, że są inwestorami kwalifikowanymi. Uznaje się również, że wszyscy inwestorzy złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach oferty w imieniu osób pochodzących z państw członkowskich, innych niż inwestorzy kwalifikowani lub osób z Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich (gdzie obowiązują podobne przepisy prawa), na rzecz których inwestor może podejmować decyzje według swojego uznania, ani też nie nabyli rzeczonych papierów wartościowych w celu zaoferowania ich lub zbycia w państwach członkowskich EOG, na skutek czego mógłby powstać obowiązek publikacji prospektu przez Spółkę lub Goldman Sachs International, Morgan Stanley i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („Globalni Koordynatorzy”) lub innych członków konsorcjum podmiotów oferujących i gwarantujących Ofertę zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej. Spółka, Globalni Koordynatorzy i inni członkowie konsorcjum podmiotów oferujących papiery wartościowe Spółki i gwarantujących ofertę takich papierów wartościowych oraz ich przedstawiciele i inne osoby będą polegać na prawdziwości i kompletności wyżej wymienionych oświadczeń.

Spółki taborowe PKP CARGO Logistics już połączone

Zamiast dziesięciu spółek utrzymaniowych powstały dwie spółki odpowiadające za remonty lokomotyw i wagonów. Właśnie zarejestrowano połączenie spółek w ramach Grupy PKP CARGO Logistics.

Grupa PKP CARGO Logistics („Grupa”) uprościła swoją strukturę w zakresie utrzymania wagonów i lokomotyw. 1 października 2013 roku w KRS zarejestrowano połączenia spółek taborowych z Grupy. W ramach Grupy połączono osiem spółek dotychczas odpowiadających za remonty wagonów w jedną spółkę oraz dwie spółki odpowiedzialne za utrzymanie lokomotyw w jeden podmiot. Konsolidacja polegała na połączeniu tych spółek. Pracownicy przejętych podmiotów są teraz pracownikami połączonych spółek (przejęcie w ramach art. 231 Kodeksu pracy).

- Celem tych zmian jest koncentracja w wyspecjalizowanych dużych podmiotach usług świadczonych przez nasze spółki z Grupy w całej Polsce w zakresie napraw wagonów i lokomotyw. Połączenie pozwoli nam na zoptymalizowanie liczby obiektów wynajmowanych obecnie na potrzeby napraw w CARGOLOK i CARGOWAG oraz pozwoli na lepsze dostosowanie punktów utrzymania taboru do potrzeb naszej Spółki. Połączenie to także możliwość większej specjalizacji w wybranych lokalizacjach oraz ograniczenie kosztów związanych z kosztami ogólnego zarządu m.in. w postaci redukcji liczby członków rad nadzorczych i zarządów. Docelowo chcemy aby firmy te były silnymi podmiotami zdolnymi do prowadzenia napraw taboru nie tylko dla PKP CARGO ale także dla podmiotów zewnętrznych. Lokalizacja na terenie całego kraju, posiadane wyposażenie i jakość kadry to niewątpliwie nasze atuty z których możemy czerpać korzyści. – mówi Łukasz Boroń, Prezes PKP CARGO.

W ramach procesu reorganizacji Grupy nastąpiło połączenie spółki PKP CARGOWAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - dedykowanej do napraw okresowych wagonów (zasadniczy profil działalności) – poprzez przejęcie następujących spółek:

-

PKP CARGO WAGON Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,

-

PKP CARGO WAGON-KRAKÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

-

PKP CARGO WAGON-TARNOWSKIE GÓRY Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach,

-

PKP CARGO WAGON-JAWORZYNA ŚLĄSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej,

-

PKP CARGO TABOR-POMORSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie,

-

Gorzów Wagony Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,

-

WAGREM Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku.

W wyniku połączenia nastąpiło połączenie kapitałów przejmowanych spółek i kapitał zakładowy w PKP CARGOWAG sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 7.572.000 zł do kwoty71.637.000 zł.

Ponadto, w ramach procesu reorganizacji Grupy nastąpiło połączenie spółki PKP CARGOLOK sp. z o.o. z siedzibą Warszawie ze spółką PKP Cargo Tabor Ostrów Wielkopolski sp. z o.o. przez jej przejęcie.

W wyniku połączenia nastąpiło połączenie kapitałów przejmowanych spółek i kapitał zakładowy w PKP CARGOLOK sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 9.963.000 zł do kwoty 18.138.000 zł.

Pracownicy przejętych spółek są objęci pełnym zakresem ochrony trwałości stosunku pracy, jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa pracy.

Wszystkim pracownikom zostanie przekazana indywidualna informacja w sprawie przejścia do nowego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Proces łączenia spółek taborowych został skonsultowany ze związkami zawodowymi (informacja na temat planów w tym zakresie została przekazana związkom już w grudniu 2012 roku).

Warto pamiętać, że od 2010 roku Grupa wykonuje we własnym zakresie prawie wszystkie naprawy wagonów. Ponadto, w 2012 roku 94% napraw i 5% modernizacji lokomotyw w 2012 roku zostało przeprowadzone przez Grupę we własnym zakresie. Dzieje się tak, bo Grupa ma punkty warsztatowe niemal w całym kraju. To jej duży atut.

PKP CARGO wprowadziło w życie ideę „TIRy na tory”

Grupa PKP CARGO Logistics uruchamia połącznie, w ramach którego pociąg PKP CARGO dwa razy w tygodniu będzie woził naczepy ciężarówek do Niemiec. Tym samym Grupa wprowadziła w życie ideę „TIRy na tory”.

Naczepy będą przewoziły pociągi PKP CARGO, a organizatorem nowego połączenia intermodalnego będzie spółka z grupy Cargosped, która odpowiada za transport intermodalny. Uroczyste uruchomienie połączenia odbędzie się 2 października na terminalu w Warszawie. Regularny pociąg wahadłowy połączy terminal kontenerowy Cargosped w Warszawie z terminalem w Krefeld k/Duisburga. Przedsięwzięcie jest owocem współpracy Cargospedu i ERS Railways z firmą DLS, operatorem drogowym działającym na terenie całej Europy.

To nowa usługa w naszej ofercie, która pokazuje że dysponujemy potencjałem do rozwoju – mówi Łukasz Boroń, Prezes PKP CARGO.

- Pociąg początkowo będzie jeździł dwa razy w tygodniu i będziemy nim wozić z Niemiec do terminala w Warszawie nie kontenery, a naczepy na wagonach kieszeniowych. Stworzy to szansę na zmniejszenie obciążenia dróg w Polsce –pociąg będzie wiózł 36 naczep, co oznacza o 36 TIR-ów mniej na naszych drogach, w jedną stronę – podkreśla prezes Cargosped Daniel Ryczek.

Firma Cargosped będzie świadczyć usługi w zakresie przeładunku, kontroli technicznej, składowania, spedycji, a także organizacji transportu samochodowego z terminala do klientów zlokalizowanych w centralnej Polsce.

To nowatorski projekt zarówno dla Cargosped jak i dla firmy DLS, która do tej pory przewoziła towary w sposób tradycyjny, czyli transportem drogowym.

Fanpage PKP CARGO wyróżniony na TRAKO

PKP CARGO otrzymało wyróżnienie MediaKreator za prowadzenie firmowego profilu na portalu społecznościowym Facebook podczas 10. Jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku. Przedstawiciele Spółki odebrali wyróżnienie z rąk wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Spółka PKP CARGO prowadzi Fanpage na profilu społecznościowym Facebook od 2011 roku. Poprzez aktywne działania, zamieszczanie bieżących informacji na temat społecznego i biznesowego życia spółki, PKP CARGO stara się budować trwałe, pogłębione relacje z pracownikami, a także z ludźmi zgromadzonymi wokół firmy.

Na tablicy profilu oprócz publikacji na temat modernizacji taboru czy rynkowych działań firmy można znaleźć wiele ciekawych konkursów oraz multimediów m.in. zdjęcia zmodernizowanego taboru, parowozów, relacji z wydarzeń czy filmów z Parady Parowozów, Parowozjady, zapowiedź filmu korporacyjnego 5D pt. „Tajemnica piątego wagonu”.

- Facebook to serwis społecznościowy o niesamowitej sile przekazu. Zarejestrowani użytkownicy na bieżąco mogą dzielić się wiadomościami i zdjęciami. Zależy nam, aby na naszej tablicy też tak było. Chcemy, żeby PKP CARGO kojarzyło się ludziom z otwartością i nowoczesnością - mówi Dorota Kosowicz szefowa zespołu Facebooka PKP CARGO.

Fanpage PKP CARGO ma już prawie 3000 fanów z całego świata. Oprócz reprezentantów Polski można „spotkać” także osoby z Wielkiej Brytanii, Holandii, Węgier, Indonezji czy Rumunii. Liczba obserwujących spółkę fanów cały czas rośnie!

MediaKreator nie jest pierwszym wyróżnieniem profilu społecznościowego przewoźnika. PKP CARGO w ubiegłym roku zostało wyróżnione przez redakcję tygodnika Gazeta Finansowa w XI edycji „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” za skuteczną promocję działań z zakresu polityki pracowniczej spółki na Facebooku.

Facebook PKP CARGO: http://www.facebook.com/pkpcargo

PKP CARGO promuje bieganie na Maratonie Warszawskim

W niedzielę, 29 września, biegacze PKP CARGO po raz drugi stawią się na linii startu Otwartych Drużynowych Mistrzostw Polski w Maratonie, rozgrywanych w ramach 35. Maratonu Warszawskiego. Drużynę w niebieskich barwach z firmowym logo tworzyć będzie 16. biegaczy z różnych rejonów Polski zrzeszonych w projekcie „Firma Przyjazna Bieganiu”. Podczas Maratonu będą mieć do pokonania dystans 42,195 km.

PKP CARGO, świadome korzyści z biegania, propaguje wśród pracowników aktywny tryb życia. Spółka w 2012 r. uruchomiła program „Firma przyjazna bieganiu”, mający na celu promocję biegania jako najbardziej dostępnej formy zdrowego stylu życia. Projekt zakłada, że przynajmniej raz w roku pracownicy PKP CARGO będą reprezentowali firmę podczas dużego wydarzenia biegowego. W tym roku pracownicy PKP CARGO już po raz drugi wezmą udział w Maratonie Warszawskim, tym razem w ramach II Otwartych Drużynowych Mistrzostw Polski w Maratonie. Od kilku miesięcy grupa 16 przedstawicieli Spółki z całej Polski systematycznie przygotowuje się do przebiegnięcia dystansu 42,195 km. Regularne i ciężkie treningi stały się przyjemnością, dającą ogromną satysfakcję. Z dnia na dzień kondycja zawodników wzrasta, dzięki czemu poprawiają swoje rezultaty na coraz dłuższych dystansach.

- Bieganie to za każdym razem nowe wyzwanie, pokonywanie swojej słabości i walka o każdy kilometr. Kiedy biegam czuję się wolny i spełniony. Udowadniam sobie, że dzięki ciężkiej pracy jestem w stanie osiągnąć każdy zamierzony cel. – mówi Grzegorz Maczyński, zawodnik PKP CARGO.

Bieganie to pasja i sport jednocześnie. Jest elementem zdrowego trybu życia, pomyślnie wpływa na samopoczucie i zdolności umysłowe, a przy okazji jest dobrym narzędziem firmowej integracji. Systematyczne treningi pomagają rozładować stres, oderwać się od codziennych zajęć i problemów, poprawiają kondycję, a także przyczyniają się do zrzucenia zbędnych kilogramów.

- Staramy się rozpowszechniać zdrowy tryb życia wśród pracowników. Zależy nam, aby członkowie zespołu biegowego dzielili się z kolegami z pracy swoim sportowym doświadczeniem. Program Firma Przyjazna Bieganiu propagujemy poprzez komunikację wewnętrzną, m.in. za pośrednictwem firmowego intranetu oraz magazynu firmowego – informuje Zenon Kozendra, Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii Personalnej.

Udział drużyny PKP CARGO w Otwartych Drużynowych Mistrzostwach Polski w Maratonie Warszawskim, to coś więcej niż zwykłe zawody, tutaj liczy się przede wszystkim wspólne wyzwanie i zespołowa determinacja.

PKP CARGO w drodze na GPW- kim jesteśmy

Przedstawiamy Państwu PKP CARGO w pigułce. Zbiór informacji o naszej firmie przygotowaliśmy w dogodnej formie w pliku PDF do pobrania. Nasza spółka chce zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w IV kwartale tego roku.

Czym jest dla nas debiut giełdowy? - To w naszym odczuciu, wielka szansa dla PKP CARGO na rozwój w przyszłości. Chcemy być środkowoeuropejskim koncernem kolejowym i nie wykluczamy, ze w przyszłości będziemy zainteresowani potencjalnymi akwizycjami. Obecność na rynku kapitałowym może nam pozwolić na łatwiejsze pozyskanie środków na takie transakcje. Obecnie jesteśmy numerem dwa w Unii Europejskiej, mamy największy w Polsce tabor własnych wagonów i lokomotyw, a nasze zadłużenie jest niskie. Udało nam się również porozumieć z partnerami społecznymi i w poszanowaniu praw pracowniczych uzgodniliśmy tryb prywatyzacji Spółki poprzez GPW. Ponadto zarządca infrastruktury zapowiedział obniżkę cen dostępu do sieci o 20 proc. i jej stabilizację – mówi PAP Łukasz Boroń, prezes PKP CARGO.

Prosimy i pobranie skrótu informacji o PKP CARGO.

Kolejne modernizacje lokomotyw spalinowych w PKP CARGO

PKP CARGO otrzymało już dwa pierwsze zmodernizowane egzemplarze lokomotyw SM48. Jedną z nich można będzie oglądać na targach TRAKO w Gdańsku.

W wyniku modernizacji PKP CARGO dysponuje nowoczesnymi lokomotywami ST48 wyposażonymi w oszczędny silnik spalinowy, prądnicę główną, kontener pneumatyczny, mikroprocesorowe systemy sterowania i diagnostyki, które spełniają wszystkie wymagania odnośnie poziomu emisji spalin, drgań, hałasu, bezpieczeństwa oraz wymogi dotyczące ergonomii i warunków pracy drużyn trakcyjnych.

Co najmniej 25 lat dalszej eksploatacji

W maju PKP CARGO podpisało z firmą NEWAG umowę na modernizację 30 szt. Lokomotyw spalinowych SM48 (TEM2). Dwie pierwsze ze zmodernizowanych lokomotyw wykonawca już przekazał PKP CARGO. Lokomotywy tej serii są podstawowymi lokomotywami sześcioosiowymi do prowadzenia ciężkiej pracy manewrowej na stacjach rozrządowych zarówno po torze normalnym, jak również torze szerokim w rejonach przygranicznych. Lokomotywy te są wykorzystywane również do prowadzenia lekkich pociągów towarowych.

Ponieważ PKP CARGO dysponuje pokaźną grupą lokomotyw manewrowych SM48, które cechują się solidną platformą umożliwiającą wygenerowanie znacznie większej mocy z silników trakcyjnych, o konstrukcji podatnej do przebudowy, decyzja o skierowaniu do modernizacji partii tych lokomotyw jest w pełni uzasadniona. Przewiduje się w najbliższych latach poddać łącznie ok. 50 szt. kompleksowej modernizacji w celu zagwarantowania dalszej eksploatacji na co najmniej kolejnych 25 lat.

Większa moc i mniejsze zużycie paliwa

Zakres modernizacji obejmie zwiększenie mocy lokomotywy do ponad 1500 kW, co pozwala uzyskiwać lokomotywę o uniwersalnych parametrach trakcyjnych – lokomotywę manewrową lub lokomotywę do prowadzenia pociągów towarowych, parametrami trakcyjnymi zbliżoną do lokomotyw serii ST43. Uzasadnieniem dla wdrożenia procesu modernizacji tych lokomotyw jest również konieczność skierowania do napraw głównych (P5) w najbliższych latach znacznej liczby lokomotyw tej serii. Naprawa główna tej lokomotywy bez wymiany silnika spalinowego (remotoryzacji) nie może być brana pod uwagę gdyż stopień zużycia silnika spalinowego wymaga praktycznie jego wymiany w każdym przypadku (zużycie bloku, pęknięcia skrzyni korbowej, zużycie wału korbowego). Ponadto przestarzała konstrukcja tego silnika charakteryzuje się wysokim zużyciem paliwa i oleju silnikowego, przekroczeniem norm emisji spalin, hałasu i wysokim stopniem awaryjności.

Nowe parametry nowej lokomotywy

W ramach modernizacji pierwszej partii 30 lokomotyw zostanie zabudowane nowe „nadwozie” lokomotywy wraz z wymianą większości podzespołów na nowe:

 • mikroprocesorowy sterownik lokomotywy,
 • diagnostyka pokładowa na panelu operatorskim,
 • silnik spalinowy CAT 3512C V12 o mocy 1550 kW
 • maszyny elektryczne – prądnica główna o zwiększonej mocy do 1400 kW,
 • napęd urządzeń pomocniczych silnikami prądu przemiennego za pomocą falowników,
 • nowe aparaty zastosowane w przedziałach WN i NN,
 • lokalizacja położenia lokomotywy w systemie GPS.

Zostanie zabudowana nowa kabina maszynisty spełniająca aktualne wymagania ergonomii i komfortu pracy:

 • zabudowa nowoczesnych pulpitów sterowniczych dla każdego kierunku jazdy,
 • zabudowa klimatyzacji kabiny maszynisty,
 • zabudowa części socjalnej: lodówka, umywalka i kuchenka,
 • zabudowa systemu obserwacji wizualnej,
 • zabudowa prędkościomierza elektronicznego z rejestratorem zdarzeń,

W ramach modernizacji zostaną wykorzystane najlepsze rozwiązania z dotychczasowych modernizacji innych serii lokomotyw, które sprawdziły się w dotychczasowej eksploatacji.

W wyniku modernizacji SM48 otrzymujemy nowoczesne lokomotywy ST48, wyposażone w oszczędny silnik spalinowy, prądnicę główną, kontener pneumatyczny, mikroprocesorowe systemy sterowania i diagnostyki, spełniające wszystkie wymagania odnośnie poziomu emisji spalin, drgań, hałasu, bezpieczeństwa, wymagania dotyczące ergonomii i warunków pracy drużyn trakcyjnych.

Wymierne korzyści z modernizacji

Lokomotywy po modernizacji przewidziane są do dalszej eksploatacji co najmniej przez kolejne 25 lat.

Przewidywane korzyści z przeprowadzenia procesu modernizacji:

 • zmniejszenie zużycia paliwa (patrz załączona tabela),
 • zmniejszenie zużycia oleju silnikowego (ok. 56%),
 • zmniejszenia opłat za emisję spalin (ok. 54%),
 • zmniejszenie kosztów utrzymania ,
 • zwiększenie wskaźnika dostępności zmodernizowanych lokomotyw,
 • okres zwrotu inwestycji ok. 7 lat.

Zastosowanie nowoczesnych podzespołów, pozwoli zredukować zużycie paliwa, oleju co znacznie zmniejszy szkodliwość dla środowiska a wraz z obniżeniem kosztów utrzymania i zwiększeniem dostępności zmodernizowanych lokomotyw przy stosunkowo krótkim okresie zwrotu inwestycji czyni modernizację w/w serii zasadną i opłacalną.

Porównanie danych technicznych lokomotyw serii SM/ST 48. 

Przed modernizacją

Po modernizacji

Typ Lokomotywy

SM48 (TEM2)

 ST48

Szerokość toru

1435 mm / 1520 mm

1435 mm / 1520 mm

Układ osi

Co'Co'

Co'Co'

Typ wózka

TEM2

M62

Masa służbowa ( z pełnymi zapasami)

116 t

116±3% t

Największy nacisk zestawu na tor

19,5 t

19,5 t

Średnica kół

1050 mm

1050 mm

Długość ze zderzakami

16970mm/17029mm

16970mm/17029mm

Największa szerokość

3120 mm/3180 mm

3120 mm/3180 mm

Największa wysokość

4654 mm

4490 mm

Prędkość max

100 km/h

100 km/h

Prędkość ciągła

11,1 km/h

20 km/h

Siła pociągowa rozruchu teoretyczna

372,8 kN

372,8 kN

Siła pociągowa przy prędkości ciągłej

198,2 kN

198,2 kN

Najmniejszy promień łuku toru

80 m

80 m

Typ silnika spalinowego

PD1M

Caterpillar 3512C

Liczba i układ cylindrów

6, rzędowy

12V (60°)

Moc znamionowa silnika spalinowego

882 kW (1200 KM)

1550 kW (2108 KM)

Obroty znamionowe silnika spalinowego

750 obr/min

1800 obr/min

Jednostkowe zużycie paliwa

225 g/kWh

213 g/kWh

Zużycie paliwa na biegu jałowym

10 l/h

6,8 l/h

Masa silnika spalinowego

17000 kg

6350 kg

Regulator mocy i obrotów

odśrodkowy, z hydraulicznym serwomechanizmem

elektroniczny

Prądnica główna

GP-3002

Ghp 500 L4

Prądnica pomocnicza

MBG-25/11

Ghp 315 M4K

Wzbudnica

MBT-25/19

System wzbudzenia elektroniczny

Silniki trakcyjne

ED-118A

ED-118A

Moc silnika trakcyjnego

305 kW

305 kW

Praca ciągła silnika trakcyjnego

463/720 V/A; 700/476 V/A

463/720 V/A; 700/476 V/A

Klasa izolacji silnika trakcyjnego

klasa B

klasa H

Masa silnika trakcyjnego

3100 kg

3100 kg

Typ i rodzaj sprężarki powietrza

Tłokowa KT6

śrubowa SK30

Wydajność sprężarki powietrza

do 4,6 m³/min

4,0 m³/min ± 6%

System hamulcowy

Matrosow/Oerlikon

SABWABCO

Tablica pneumatyczna

brak

IPSz/KNORR-BREMSE

Pojemność układu chłodzenia

800 litrów

760 litrów

Pojemność układu olejowego (silnik+przewody)

570 litrów

318 litrów

Zapas paliwa (oleju napędowego)

6000 litrów

6000 litrów

Sterowanie radiowe lokomotywy

opcjonalnie

opcjonalnie

Rodzaj i pojemność akumulatorów

kwasowe 450Ah, 64V

zasadowe 245 Ah, 24V

Napięcie instalacji elektrycznej obwodów pomocniczych

75V

24V

Klimatyzacja kabiny

brak

KL20EPKP CARGO inwestuje w transport intermodalny w Poznaniu- Franowie

Budowa terminala intermodalnego na stacji Poznań – Franowo zbliża się do końca. Nowoczesny obiekt powstaje przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja PKP CARGO, największego krajowego kolejowego przewoźnika towarowego, to pierwszy etap budowy Centrum Logistycznego na stacji Poznań Franowo.

Terminal będzie przystosowany do obsługi ładunków kontenerowych przewożonych transportem kombinowanym, m.in. kolejowym i drogowym. Planuje się, że zostanie uruchomiony do końca 2013 r. W założeniu już w 2014 roku terminal będzie mógł obsługiwać przeładunki na poziomie 11 tys. TEU (jednostek pojemności równoważnych objętości kontenera o długości 20 stóp), a docelowo 79 tys. TEU rocznie. Wartość projektu szacuje się na 25 912 282 PLN. Dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 9 428 007 PLN.

W ramach projektu „Budowa i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań-Franowo - Etap 1A” powstają: liczący 1570 mb układ torowy z dwoma torami załadunkowymi i wyładunkowymi oraz plac o powierzchni około 20 tys. metrów kwadratowych do składowania kontenerów. Zbudowane zostaną również m.in.: droga dojazdowa, infrastruktura energetyczna, telekomunikacyjna, wodnokanalizacyjna oraz stanowisko do tankowania samojezdnych urządzeń przeładunkowych.

Inwestycję zlokalizowano na największej stacji towarowej w regionie Wielkopolski, gdzie krzyżują się niezwykle ważne linie kolejowe, obsługujące transport z portów morskich dalej do Polski i Europy południowej. Równocześnie terminal powstanie przy linii nr 352 Swarzędz – Poznań Starołęka, stanowiącej obwodnicę towarową Węzła Poznańskiego, będącą częścią ciągu komunikacyjnego E 20. Są tu rozrządzane pociągi z zachodu Europy do centrum kraju i za wschodnią granicę. Stąd można też odprawiać składy towarowe m. in. do Wrocławia, Zielonej Góry, Szczecina, Bydgoszczy, Piły, Kluczborka i Warszawy oraz do granicy zachodniej państwa, do Kunowic. Franowo znajduje się na obrzeżach Poznania, niedaleko węzła Krzesiny przy autostradzie A2, łączącej Berlin przez Warszawę docelowo z naszymi wschodnimi sąsiadami.
Grupa PKP CARGO dysponuje potencjałem umożliwiającym realizowanie przewozów towarowych w oparciu o wykorzystanie optymalnych technologii logistycznych. W zależności od zdefiniowanych potrzeb partnerów handlowych, dostawa ładunków może zostać zorganizowana w dowolny łańcuch transportowy, gdzie coraz większego znaczenia nabierają przewozy intermodalne. Niezwykle ważnym jest wybór lokalizacji inwestycji, który wpłynie pozytywnie na konkurencyjność firmy w zakresie skrócenia czasu przewozów.

Wraz z przewidywanym wzrostem rozwoju gospodarczego branża przewozowa oczekuje wzrostu zapotrzebowania na transport intermodalny. PKP CARGO ma prawie 65% udziału w przewozach kolejowych intermodalnych według przewożonej masy towarów i blisko 72% udziału według pracy przewozowej (dane UTK za 2012 rok). W Polsce około 6% wolumenu przewozów kolejowych realizowanych jest przez transport intermodalny, dla porównania w Niemczech wielkość ta wynosi około 30%, a w Norwegii ponad 60%. Zdobywanie nowych rynków zbytu w Europie, zwiększająca się obsługa ruchu tranzytowego, kreowanie nowych preferencyjnych stawek za dostęp do torów w kraju dla ruchu kontenerowego, wpłyną na wzrost dynamiki zapotrzebowania na segment usług przewozów intermodalnych. Strategiczną odpowiedzią na to wyzwanie jest budowa terminalu na stacji Poznań – Franowo.

Istotny jest także aspekt ekologiczny realizowanej inwestycji. Mniejsza ilość kontenerów będzie przewożona przez transport drogowy. Obniżą się także koszty napraw dróg, ulegających szybszemu zniszczeniu przez ponadnormatywnie obciążone samochody ciężarowe. Lepsza jakość nawierzchni arterii drogowych w konsekwencji przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowników.

Generalnym wykonawcą prac budowlanych i wyposażenia kolejowego w trybie przetargu została firma SKANSKA.

Pierwsza Dama RP w Tuwimowie

W ostatni weekend, podczas Dożynek Prezydenckich, PKP CARGO uruchomiło w Spale z włodarzami tej miejscowości wyjątkową stację kolejową. Z racji Roku Juliana Tuwima stację nazwaliśmy Tuwimowo. Odwiedziła ją Pierwsza Dama RP, Pani Anna Komorowska.

W ciągu dwóch dni między Tomaszowem Mazowieckim i Spałą (Tuwimowem) kursował cieszący się ogromnym powodzeniem specjalny pociąg retro ciągnięty przez parowóz Ty42-107 z Chabówki, dostarczając pasażerom wielu niezapomnianych wrażeń. Na stację przybyła Pierwsza Dama RP, Pani Anna Komorowska. Obecni byli także Minister w Kancelarii Prezydenta, Dariusz Młotkiewicz, wójt Gminy Inowłódz, Zenon Chojnacki oraz Prezes PKP CARGO Łukasz Boroń.

W sobotę po południu do Spały wjechał parowóz z wagonami retro, którym przyjechały dzieci ze szkoły im. Juliana Tuwima z Inowłodza. Grupa uczniów zaprezentowała na scenie w „Tuwimowie” muzyczno-taneczną interpretację wiersza "Lokomotywa". Głównym gościem spektaklu była Pierwsza Dama RP, Pani Anna Komorowska, która, dziękując uczniom za występ, podkreśliła, że po raz pierwszy wysłuchała „Lokomotywy” w tak niezwykłej scenerii. – Słyszałam różne wykonania „Lokomotywy”, ale po raz pierwszy odbywa się to z parowozem w tle – zaznaczyła Pierwsza Dama RP. Zachęcała także młodych ludzi, aby sięgali po utwory Juliana Tuwima, wyrażając nadzieję, że takie akcje spopularyzują twórczość poety.
W „Tuwimowie” obecne było także mobilne kino 5D PKP CARGO, gdzie prezentowany był film „Tajemnica piątego wagonu”. W miasteczku funkcjonowała także strefa dla dzieci z wieloma atralcjami.

Parowóz Ty42-107, który ciągnął składy retro podczas Dożynek Prezydenckich w Spale stacjonuje na co dzień w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce. Maszyna została skonstruowana w 1946 roku w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu. W 2006 roku parowóz trafił do PKP CARGO. Po 15 latach, po naprawie głównej, którą przeprowadziło PKP CARGO, maszyna została przywrócona do ruchu. Po raz pierwszy po renowacji parowóz został zaprezentowany podczas Parady Parowozów w Wolsztynie w kwietniu 2013 roku. Latem parowóz kursuje z Chabówki do Nowego Sącza i Mszany Dolnej. Jest także uruchamiany na specjalne życzenie klientów.

Wagony retro prowadzone przez parowóz przyjechały do Spały z Wolsztyna. Zbudowano je na przełomie lat 20. i 30. Obecnie uruchamiane są okazjonalnie.

Obniżka cen dostępu do infrastruktury może podnieść konkurencyjność kolei

Zapowiedź obniżki cen dostępu do infrastruktury kolejowej to bardzo dobra wiadomość dla PKP CARGO. W ocenie spółki może wzrosnąć konkurencyjność kolei, zwłaszcza w segmentach rynku gdzie kolej konkuruje bezpośrednio z transportem samochodowym np. w segmencie intermodalnym czy ruchu rozproszonym.

13 września 2013 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły plany redukcji stawek dostępu do torów dla przewoźników pasażerskich i towarowych, wg których średnia stawka sieciowa spadnie o 20,4 proc.

 –  Jestem bardzo zadowolony, że jedna z głównych barier rozwoju rynku kolejowego w Polsce została znacząco zniwelowana. W strategii Grupy PKP wskazywaliśmy, że kluczową kwestią dla całego rynku kolejowego są stawki dostępu do infrastruktury, których wysokość i nieprzewidywalność ograniczała możliwości rozwoju przewoźników działających w naszym kraju. To dobra wiadomość także  dla PKP CARGOmówi Jakub Karnowski, Prezes  Grupy PKP  i Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO.

W IV kwartale tego roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogą zadebiutować akcje PKP CARGO, czyli drugiego największego w Unii Europejskiej przewoźnika towarowego. Koszty dostępu do infrastruktury mają istotny udział w strukturze kosztów PKP CARGO. 

- Zapowiedź obniżki cen dostępu do infrastruktury kolejowej to bardzo dobra wiadomość. Szczegółowa ocena wpływu obniżki na koszty przewoźników towarowych będzie możliwa po przeanalizowaniu cennika, ale już dziś cieszę się z zapowiedzi PKP PLKmówi Łukasz Boroń, Prezes PKP CARGO. W jego ocenie dzięki obniżce może wzrosnąć konkurencyjność kolei, zwłaszcza w segmentach rynku gdzie kolej konkuruje bezpośrednio z transportem samochodowym np. w segmencie intermodalnym czy ruchu rozproszonym.

- Drugim kamieniem milowym jest ostatnia zapowiedź PKP PLK, które poinformowało, że w 2020 roku średnia prędkość handlowa pociągów towarowych ma wynieść 55-60 km/h.  Podniesienie prędkości może oznaczać dla nas również niższe koszty. Przewidujemy, że do wykonania przewozów będziemy mogli zaangażować mniejsze zasoby taborowemówi Łukasz Boroń, Prezes PKP CARGO.

Rocznie PKP CARGO przeznacza na dostęp do infrastruktury ok. 1 mld zł.

PKP CARGO na bieżąco realizuje umowy handlowe i zwiększa liczbę dostępnych wagonów o 1200

PKP CARGO na bieżąco realizuje umowy handlowe z klientami w zakresie przewozów węgla. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu swoich klientów, PKP CARGO przygotowało 1200 dodatkowych wagonów.

W związku z doniesieniami prasy jakoby spółka nie była w stanie wywiązywać się z swoich zobowiązań, wspólnie z największymi klientami ze Śląska przeprowadzono weryfikację stanu realizacji obowiązujących między nimi umów. Weryfikacja wykazała, że nieprzewiezione wielkości stanowią ok. 2 proc. miesięcznych przewozów PKP CARGO. Niezrealizowane przewozy wynikały najczęściej z dodatkowych zleceń (poza umowami podstawowymi), których spółka zazwyczaj nie mogła zrealizować z powodu modernizacji linii kolejowych.

- Zarówno w lipcu, jak i w sierpniu, przewieźliśmy ponad 10 mln ton ładunków w każdym z tych miesięcy. Były to rekordowe wolumeny w tym roku. Wielkość przewiezionej przez nas masy w ostatnich dwóch miesiącach wskazuje na wyraźne ożywienie na rynku. Prawdopodobnie, gdyby nie spadek prędkości handlowej pociągów oraz modernizacja tras kolejowych, udałoby się nam przewieźć więcej ładunków i nie musielibyśmy angażować większej ilości taboru do ich przewozu – mówi Sylwester Sigiel, Członek Zarządu PKP CARGO ds. handlowych. Przypomnijmy, że średnia prędkość handlowa pociągów towarowych w Polsce spadła z 26 km/h (w I poł. 2012 r. wg danych UTK) do 23 km/h (obecna prędkość wg danych PKP PLK).

Masa, jaka nie została przewieziona przez PKP CARGO w sierpniu, dotyczy ok. 2 proc. miesięcznych przewozów spółki. - Niezrealizowane przewozy najczęściej nie wynikają z realizowanych co do zasady na bieżąco podstawowych umów handlowych PKP CARGO, ale z dodatkowego zapotrzebowania klientów, które nie było sygnalizowane przez nich w poprzednich miesiącach. Mimo tego staramy się elastycznie reagować na potrzeby klientów i w związku z tym w ostatnich dniach przygotowaliśmy ok. 1200 dodatkowych wagonów, które w kolejnych tygodniach mają być wykorzystane do przewozu ładunków dla naszych klientów - mówi Sylwester Sigiel. Ponadto PKP CARGO już zwiększyło skalę napraw okresowych własnych wagonów.

Dodatkowe zlecenia, które nie zostały zrealizowane w sierpniu, PKP CARGO przyjęło warunkowo. Oznacza to, że ich realizacja została uzależniona od przejezdności tras kolejowych. W związku z tym, że część z nich podlega modernizacji i jest wyłączona z ruchu (np. ważna linia nr 25 została zamknięta), spółka nie była w stanie przewieźć wszystkich zleconych ładunków. To właśnie w takich przypadkach zlecenia nie były realizowane.

Dodatkowo zapotrzebowanie na zwiększone przewozy dotyczy w dużym stopniu ładunków eksportowych, czyli takich które należy dowieźć ze Śląska do portów. Tym samym wydłuża się trasa przewozu ładunku, a w konsekwencji czas obrotu wagonami. Stan zapasów węgla całego górnictwa przez 6 miesięcy tego roku powiększył się o ponad 330 tys. ton do ponad 8,4 mln ton węgla, który znajduje się na hałdach (dane Ministerstwa Gospodarki).

PKP CARGO dysponuje największą flotą wagonów i lokomotyw w Polsce. Mamy 63,4 tys. wagonów i niemal 2,5 tys. lokomotyw.

Prywatyzacja PKP CARGO to szansa na wzmocnienie Spółki

PKP CARGO wspólnie z Grupą PKP zorganizowało w Krynicy panel „Nowy ład pokryzysowy – jak prywatyzować państwowe przedsiębiorstwa?”.


W stu procentach podzielam zdanie, że to będzie bardzo fajna transakcja – powiedział Krzysztof Walenczak, szef polskiego oddziału Societe Generale, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Dodał, że PKP CARGO, to spółka, która ma szansę na obecność w WIG30. -To transakcja, która może się odbić szerokim echem w świecie. To też transakcja, która może wzmocnić polskie rynki kapitałowe i wzmocni spółkę, bo wymusi w niej większą dyscyplinę – dodał Krzysztof Walenczak.

PKP CARGO wspólnie z Grupą PKP zorganizowało w Krynicy panel „Nowy ład pokryzysowy – jak prywatyzować państwowe przedsiębiorstwa?”. Część panelu była poświęcona transakcji sprzedaży do 50 proc. minus jedna akcja PKP CARGO, która planowana jest na IV kwartał tego roku.– Jeśli zakończymy ten proces, a jesteśmy na bardzo dobrej drodze, będziemy mieli pierwszą w Polsce, ale nie znam też przypadku tak dużej spółki przewozowej w Europie, która byłaby notowana na rynku giełdowym– powiedział Jakub Karnowski, prezes PKP S.A.

Szef PKP CARGO Łukasz Boroń zaznaczył, że sprzedaż pakietu mniejszościowego spółki będzie jedną z największych prywatyzacji na polskim rynku. – Przecieramy szlak. Pewne spółki zbliżone do PKP CARGO są notowane w Rosji czy USA, ale to są inne rynki. PKP CARGO będzie pierwszym takim przewoźnikiem kolejowym notowanym na giełdzie – stwierdził prezes Boroń.

Wyjątkowość PKP CARGO wynika z tego, że jest to bardzo duży przewoźnik, który dużo zarabia. Możemy go porównać do francuskiego przewoźnika towarowego, który również dużo wozi, ale przynosi stratę – powiedział Andrzej Massel, wiceminister transportu. Zaznaczył on również, że PKP CARGO będzie prywatyzowane w bardzo dobrym momencie. – W tej chwili trwają inwestycje infrastrukturalne, które za dwa trzy lata będą przynosić efekty. Nasz przewoźnik będzie beneficjentem tych inwestycji – powiedział min. Massel.

Porozumienie Zarządu PKP CARGO i związków zawodowych podpisane

2 września podpisano porozumienie między Zarządem PKP CARGO, a związkami zawodowymi w ramach toczącego się od czerwca sporu zbiorowego. Obie strony uzgodniły Pakt Gwarancji Pracowniczych, zakładający m.in. 4-letnie i 10-letnie gwarancje zatrudnienia oraz wypłatę premii prywatyzacyjnej w formie akcji pracowniczych w przypadku jeżeli dojdzie do debiutu giełdowego Spółki.

Pracownicy obejmą akcje w ramach nowej emisji akcji, która będzie przeprowadzona po debiucie giełdowym PKP CARGO. Szacunkowa wysokość premii to ok. 165 mln zł brutto.

- Z punktu widzenia pracowników, zawarte porozumienie daje - w przypadku debiutu giełdowego - konkretne korzyści w postaci premii na sfinansowanie zakupu akcji pracowniczych i gwarancji zatrudnienia – mówi Łukasz Boroń, prezes Zarządu PKP CARGO.

Zgodnie z postulatami strony społecznej, pracownicy będą mieli prawo do desygnowania przedstawicieli do organów korporacyjnych Spółki.

Podpisany Pakt wchodzi w życie z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Niemniej jednak zapisy Paktu obowiązują do 31 marca 2014 roku. Jeśli do 31 marca 2014 roku nie nastąpi pierwsze notowanie akcji PKP Cargo na rynku regulowanym GPW, Pakt będzie traktowany jako niezawarty.

PKP CARGO wjechało do Włoch

Od wczoraj pociągi PKP CARGO mogą wjeżdżać na włoską stację graniczną Tarvisio.

29 sierpnia ANSF, czyli włoski urząd nadzorujący rynek kolejowy, wydał PKP CARGO zezwolenie na samodzielne przewozy do włoskiej stacji granicznej Tarvisio. Do tej pory przy przewozach tranzytowych do Włoch i z powrotem na terenie włosko-austriackiego odcinka granicznego spółka musiała korzystać z usługi innych przewoźników. Przypomnijmy, że obecnie PKP CARGO realizuje cykliczne samodzielne przewozy kontenerów przez Polskę, Czechy i Austrię do stacji Tarvisio (dwie pary pociągów na tydzień).

- PKP CARGO dołączyło do wąskiego grona przewoźników, którzy mogą realizować samodzielnie przewozy tranzytowe bezpośrednio z przewoźnikami działającymi na terenie Włoch. Przewidujemy, że dzięki zezwoleniu uda nam się obniżyć koszty PKP CARGO oraz skrócić czasu przejazdów naszych pociągów, co powinno przełożyć się na większą elastyczność obsługi klientów – mówi Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP CARGO.

Otrzymanie zezwolenia wiązało się z czasochłonnym procesem realizowanym w ANSF oraz ItalCertifer (włoska jednostka naukowa będąca odpowiednikiem Instytutu Kolejnictwa w Polsce). Proces rozpoczął się od uzyskania pozytywnej opinii ze strony ItalCertifer w zakresie spełniania przez PKP CARGO oraz lokomotyw spółki zasad i warunków obowiązujących na włoskich stacjach granicznych, w tym w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Otrzymanie pozytywnej opinii ItalCertifer umożliwiło staranie się o uzyskanie zezwolenia ze strony ANSF, który dodatkowo sprawdzał zgodność procedur PKP CARGO z wymogami wynikającymi z prawa włoskiego.
Uzyskanie zezwolenia jest ważne także ze względu na przewozy do Polski pociągów Pendolino dla PKP Intercity, które realizuje PKP CARGO. Pierwszy skład Pendolino został dostarczony przez PKP CARGO do Polski w połowie sierpnia br. Zgodnie z założeniami, PKP CARGO dostarczy jeszcze 19 tych pociągów do Polski.

Komunikat mediatora Longina Komołowskiego z przebiegu mediacji w PKP CARGO między zarządem spółki, a stroną społeczną

22 sierpnia 2013 roku odbyło się spotkanie mediacyjne, na którym strony poczyniły ustalenia dotyczące Paktu Gwarancji Pracowniczych zawierającego regulacje w zakresie gwarancji zatrudnienia, stabilizacji ZUZP, premii prywatyzacyjnej w formie akcji pracowniczych spółki oraz reprezentowania pracowników w organach korporacyjnych.

Strony umówiły się na podpisanie Paktu po uzyskaniu zgód ciał korporacyjnych i organów statutowych organizacji związkowych.

W kwestiach finansowych strony zgodziły się na wypłatę jednorazowej premii w akcjach pracowniczych oraz zawieszenie sporu zbiorowego do końca grudnia 2013 roku oraz wznowienie rozmów w temacie podwyżki płac w styczniu 2014 roku.


Longin Komołowski