Media

Aktualności, materiały prasowe
i multimedialne

Aktualności

Filtrowanie przedziału czasowego

200 mln zł kredytu dla PKP CARGO z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

PKP CARGO podpisało umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na udzielenie kredytu w wysokości do 200 mln zł.  Pozyskane środki PKP CARGO przeznaczy na inwestycje taborowe.

PKP CARGO ma do wykorzystania do 200 mln zł kredytu, który spółka może wykorzystać w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zgodnie z polityką banku kwota kredytu nie może przekroczyć 50 % wartości zrealizowanych projektów.

- Kredyty przyznawane przez Europejski Bank Inwestycyjny to bardzo korzystna forma finansowania dla instytucji oraz firm nie tylko w branży kolejowej. Naszym zdaniem, pozyskujemy środki na bardzo dobrych warunkach – mówi Adam Purwin, członek zarządu ds. finansowych, pełniący funkcję prezesa PKP CARGO. – Na uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwszy kredyt w historii polskiej kolei, przyznany bez zabezpieczeń Skarbu Państwa, bądź gwarancji bankowych, co stawia nas na pozycji wiarygodnego partnera biznesowego i potwierdza naszą bardzo sytuację finansową - dodaje.

PKP CARGO, podobnie jak w latach ubiegłych, konsekwentnie realizuje politykę wymiany swojego taboru sukcesywnie zwiększając nakłady inwestycyjne na ten obszar swojej działalności.

W 2010 r. Spółka wydała na tabor kolejowy 452,1 mln zł, głównie na modernizację 43 lokomotyw i napraw lokomotyw oraz zakup 250 wagonów w ramach leasingu finansowego i napraw wagonów; w 2011 r. Spółka wydała na tabor kolejowy 577,4 mln zł, przede wszystkim na modernizację 81 lokomotyw oraz naprawy lokomotyw i nabycie 422 wagonów i napraw wagonów, a w 2012 r. było to 593,4 mln zł, z czego nakłady kapitałowe na tabor kolejowy w tym roku były przeznaczone głównie na nabycie lokomotyw (15,7 mln), modernizację 115 lokomotyw i napraw lokomotyw oraz nabycie 80 wagonów i napraw wagonów.

- Tabor Spółki jest sukcesywnie modernizowany, jest to tańsze szczególnie w przypadku lokomotyw, gdzie modernizacja kosztować może czterokrotnie mniej niż zakup nowego pojazdu (w zależności od modelu), wydłuża życie lokomotywy o minimum kolejne 20 lat, jak również obniża koszty eksploatacji – wyjaśnia Adam Purwin.

Średni wiek taboru, czy to lokomotyw, czy wagonów, nie odbiega od standardów w Polsce i za granicą.

Według danych z 30 czerwca 2013 r. PKP CARGO z uwzględnieniem taboru pochodzącego ze spółek zależnych, dysponuje 2459 lokomotywami oraz 63 488 wagonami.  

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Ruszają zapisy na akcje pracownicze dla pracowników spółek Grupy PKP CARGO objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych

W piątek, 29 listopada, PKP CARGO udostępniło pracownikom memorandum informacyjne, czyli dokument, na podstawie którego będą oferowane akcje pracownicze. Zapisy na akcje ruszą 2 grudnia i będą przyjmowane w placówkach DM PKO Banku Polskiego na terenie całego kraju. Potrwają do 28 lutego 2014 roku.

- Niedawny debiut PKP CARGO na warszawskiej giełdzie otworzył drogę do przekazania pracownikom PKP CARGO i jej spółek zależnych premii prywatyzacyjnej w formie akcji PKP CARGO S.A. Jest to również istotny element Paktu Gwarancji Pracowniczych podpisanego przez PKP CARGO i przedstawicieli związków zawodowych dnia 2 września 2013 r. Mam nadzieję, że nasi pracownicy licznie dołączą do grona akcjonariuszy spółki, by wspierać jej długoterminowy rozwój mówi Adam Purwin, członek zarządu PKP CARGO, pełniący obowiązki prezesa.

Wartość premii prywatyzacyjnej w akcjach pracowniczych przypadającej na poszczególnego uprawnionego pracownika jest uzależniona od stażu pracy i średniego wynagrodzenia w odpowiedniej spółce Grupy PKP CARGO S.A. Pracownicy będą mogli składać zapisy na akcje pracownicze już od 2 grudnia 2013 roku po cenie 68 zł, czyli cenie sprzedaży akcji ustalonej w październikowej ofercie publicznej akcji PKP CARGO.

Objęcie akcji pracowniczych zostanie sfinansowane przez PKP CARGO oraz spółki zależne objęte Paktem Gwarancji Pracowniczych, które przekażą uprawnionym pracownikom jednorazowe świadczenie w kwocie równej wartości przypadającej im premii prywatyzacyjnej.

Akcje pracownicze będą objęte ograniczeniem zbywalności (tzw. lock-up) przez okres dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji PKP CARGO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), a więc do 30 października 2015 r. Niemniej będą one jednak uprawniały do otrzymania dywidendy, podobnie jak akcje nabyte przez inwestorów bezpośrednio w ofercie publicznej czy później na GPW.

Kluczowe daty harmonogramu emisji akcji dla pracowników:

30 października 2013

Pierwszy dzień notowania akcji PKP CARGO na GPW

29 listopada 2013

Publikacja memorandum informacyjnego na www.pkp-cargo.pl i www.dm.pkobp.pl oraz w poszczególnych zakładach PKP CARGO i jej spółkach zależnych objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych

2 grudnia 2013

Rozpoczęcie składania zapisów na akcje pracownicze

28 lutego 2014

Zakończenie składania zapisów na akcje pracownicze

niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy

Zapisanie akcji pracowniczych na rachunkach inwestycyjnych uprawnionych pracowników

30 października 2015

Upływ okresu ograniczenia zbywalności akcji pracowniczych

po 30 października 2015

Pierwsze notowanie akcji pracowniczych na GPW

Więcej informacji o akcjach pracowniczych oraz memorandum informacyjne są dostępne na stronie www.pkp-cargo.pl oraz www.dm.pkobp.pl.

Niniejszy materiał jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i  nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”). Oferta publiczna akcji spółki PKP Cargo S.A. („Spółka”) skierowana do uprawnionych pracowników Spółki oraz jej spółek zależnych objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych zostanie przeprowadzona na podstawie memorandum informacyjnego, sporządzonym zgodnie z art. 39 Ustawy o ofercie („Oferta”), które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Decyzja o udziale w Ofercie powinna zostać podjęta wyłącznie na podstawie informacji zawartych w memorandum informacyjnym. Memorandum informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego materiału w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego materiału na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

PKP CARGO podpisało umowę z PKP Energetyką na dostawę energii elektrycznej na lata 2014-2016

PKP CARGO S.A. podpisało we wtorek 26 listopada 2013 umowę z PKP Energetyka S.A. na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do roku 2016 o łącznej wartości 1.026 mln zł netto (1 262,6 mln zł brutto). Dzięki zastosowanym w umowie rozwiązaniom PKP CARGO S.A. liczy, że będzie w stanie wygenerować oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie.

Umowa dotyczy sprzedaży energii trakcyjnej, służącej do zasilania lokomotyw.  

- Realizujemy nasze zapowiedzi dotyczące optymalizacji kosztów. Energia elektryczna stanowi trzecią pozycję kosztową w naszym bilansie. Dzięki podpisanej umowie oczekujemy, że uda się nam zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt milionów złotych rocznie - mówi Adam Purwin, Członek Zarządu ds. Finansowych i pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

W odróżnieniu od poprzednich umów PKP CARGO S.A. będzie miało większą elastyczność w zakresie ilości, jak i terminu kupowanej energii.

- W zakresie części zakontraktowanej energii PKP CARGO S.A. będzie mogło dokonywać zamówienia energii w oparciu o ceny na Towarowej Giełdzie Energii  S.A. Dodatkowo w części umowy dotyczącej dystrybucji energii ilość zamówionej mocy będzie zależna od ilości aktualnie czynnych lokomotyw – tłumaczy Witold Bawor, Dyrektor Zarządzający PKP CARGO S.A. ds. Utrzymania.

Codziennie w PKP CARGO S.A. uruchamianych jest średnio 500 lokomotyw elektrycznych. Łączna wartość pracy przewozowej wykonanej przez pociągi zasilane z trakcji stanowi około 75 proc. łącznej pracy przewozowej.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO odbędzie się 17 grudnia

Spółka PKP S.A., większościowy akcjonariusz PKP CARGO, zwołała na 17 grudnia 2013 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO, którego celem będzie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej PKP CARGO. Uzupełniona Rada Nadzorcza będzie mogła rozpocząć procedurę wyłaniania nowego Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z projektami uchwał na NWZ PKP CARGO, celem realizacji postanowień statutu PKP CARGO, Rada Nadzorcza Spółki zostanie uzupełniona o dwóch członków. Tym samym, po uzupełnieniu składu, organ ten będzie liczyć 11 osób. Dwaj nowi członkowie Rady będą tzw. członkami niezależnymi, niepowiązanymi ze Spółką, spełniającymi kryteria niezależności, które zostały określone w statucie PKP CARGO.

Zgodnie z zapisami statutu PKP CARGO uzupełniona Rada Nadzorcza powoła Komitet Nominacyjny, składający się z trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jednego członka niezależnego. Postępowanie kwalifikacyjne zorganizuje wybrana przez Radę Nadzorczą specjalistyczna firma doradztwa personalnego.

18 listopada 2013 r. z funkcji Prezesa Zarządu PKP CARGO zrezygnował Łukasz Boroń. Jego obowiązki do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu PKP CARGO przejął Adam Purwin, Członek Zarządu ds. finansowych.

 

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

PKP CARGO będzie nadal realizowało strategię zapisaną w prospekcie emisyjnym

W związku z rezygnacją Łukasza Boronia ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki jego obowiązki niezwłocznie przejął Członek Zarządu ds. finansowych Adam Purwin z zamiarem kontynuowania strategii Spółki zaprezentowanej m.in. w prospekcie emisyjnym PKP CARGO.


- Będziemy realizować wszystkie zamierzenia, o których mówiliśmy podczas spotkań z inwestorami w czasie przeprowadzania oferty publicznej. Spółka ma nakreśloną strategię rozwoju, jestem świadomy szans i wyzwań jakie stoją przed PKP CARGOmówi Adam Purwin, Członek Zarządu ds. finansowych pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PKP CARGO.

- Rada Nadzorcza w możliwie najkrótszym czasie wybierze nowego prezesa. Do tego czasu Spółką będzie kierował Adam Purwin, który przygotowywał proces IPO, a wcześniej pracował w PKP S.A. m.in. przy opracowywaniu długofalowej strategii dla PKP CARGO  – dodaje Jakub Karnowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Prezes Zarządu PKP S.A.

Nowy Prezes Zarządu Spółki PKP CARGO zostanie wyłoniony przez Radę Nadzorczą w poszerzonym składzie osobowym zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Powoływania Członków Zarządu.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat prasowy i oferta kupna papierów wartościowych, jeśli zostały ogłoszone w tym samym czasie, skierowane są wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy 2003/71/WE (ze zmianami) (ta Dyrektywa, wraz z jakimikolwiek środkami wdrożeniowymi na potrzeby tej Dyrektywy w danym macierzystym Państwie Członkowskim oraz innymi właściwymi regulacjami, „Dyrektywa Prospektowa”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje, się, że inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywają papiery wartościowe w ramach oferty papierów wartościowych lub do których skierowana jest oferta nabycia papierów wartościowych złożyli stosowne oświadczenie, że są inwestorami kwalifikowanymi. Uznaje się również, że wszyscy inwestorzy złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach oferty w imieniu osób pochodzących z państw członkowskich, innych niż inwestorzy kwalifikowani lub osób z Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich (gdzie obowiązują podobne przepisy prawa), na rzecz których inwestor może podejmować decyzje według swojego uznania, ani też nie nabyli rzeczonych papierów wartościowych w celu zaoferowania ich lub zbycia w państwach członkowskich EOG, na skutek czego mógłby powstać obowiązek publikacji prospektu przez Spółkę lub Goldman Sachs International, Morgan Stanley i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („Globalni Koordynatorzy”) lub innych członków konsorcjum podmiotów oferujących i gwarantujących Ofertę zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej. Spółka, Globalni Koordynatorzy i inni członkowie konsorcjum podmiotów oferujących papiery wartościowe Spółki i gwarantujących ofertę takich papierów wartościowych oraz ich przedstawiciele i inne osoby będą polegać na prawdziwości i kompletności wyżej wymienionych oświadczeń.

Łukasz Boroń złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki

W dniu 18.11.2013r.  Łukasz Boroń – Prezes Zarządu PKP CARGO złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Przyczyną rezygnacji jest sytuacja osobista. Rezygnacja została złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Jakubowi Karnowskiemu. Do czasu wyboru nowego prezesa przez Radę Nadzorczą spółki pełniącym obowiązki Prezesa PKP CARGO będzie Adam Purwin, Członek Zarządu ds. Finansowych.

- Dziękuję panu Łukaszowi Boroniowi za jego wkład w sukces rynkowy PKP CARGO, w szczególności zaś za wysiłek włożony w udany debiut giełdowy spółkimówi Jakub Karnowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Prezes Zarządu PKP S.A.

Zarząd powierzył tymczasowe pełnienie funkcji Prezesa Zarządu panu Adamowi Purwinowi, który do tej pory sprawował funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w PKP CARGO S.A. Nowy Prezes Zarządu Spółki zostanie wyłoniony przez Radę Nadzorczą w poszerzonym składzie osobowym zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Powoływania Członków Zarządu.

Łukasz Boroń od lipca 2012 r. pełnił funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych w PKP CARGO S.A.  Stanowisko Prezesa objął w lutym 2013 r. zastępując Wojciecha Balczuna, który złożył rezygnację z tej funkcji w styczniu 2013.


NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat prasowy i oferta kupna papierów wartościowych, jeśli zostały ogłoszone w tym samym czasie, skierowane są wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy 2003/71/WE (ze zmianami) (ta Dyrektywa, wraz z jakimikolwiek środkami wdrożeniowymi na potrzeby tej Dyrektywy w danym macierzystym Państwie Członkowskim oraz innymi właściwymi regulacjami, „Dyrektywa Prospektowa”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje, się, że inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywają papiery wartościowe w ramach oferty papierów wartościowych lub do których skierowana jest oferta nabycia papierów wartościowych złożyli stosowne oświadczenie, że są inwestorami kwalifikowanymi. Uznaje się również, że wszyscy inwestorzy złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach oferty w imieniu osób pochodzących z państw członkowskich, innych niż inwestorzy kwalifikowani lub osób z Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich (gdzie obowiązują podobne przepisy prawa), na rzecz których inwestor może podejmować decyzje według swojego uznania, ani też nie nabyli rzeczonych papierów wartościowych w celu zaoferowania ich lub zbycia w państwach członkowskich EOG, na skutek czego mógłby powstać obowiązek publikacji prospektu przez Spółkę lub Goldman Sachs International, Morgan Stanley i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („Globalni Koordynatorzy”) lub innych członków konsorcjum podmiotów oferujących i gwarantujących Ofertę zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej. Spółka, Globalni Koordynatorzy i inni członkowie konsorcjum podmiotów oferujących papiery wartościowe Spółki i gwarantujących ofertę takich papierów wartościowych oraz ich przedstawiciele i inne osoby będą polegać na prawdziwości i kompletności wyżej wymienionych oświadczeń.

Grupa PKP CARGO publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2013 r.

Grupa PKP CARGO S.A. zanotowała po trzech kwartałach 2013 r. wyższą wartość pracy przewozowej oraz poprawę wskaźników operacyjnych przy niższych kosztach działalności operacyjnej, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Na wysokość zysku netto po trzech kwartałach 2013 r. wpływ miało rozliczenie premii prywatyzacyjnej i uznaniowej o łącznej wartości brutto 208,8 mln dla pracowników w związku debiutem giełdowym spółki. Był to efekt jednorazowy, który nie będzie wpływał na wyniki PKP CARGO w przyszłości.

- Przychody z działalności operacyjnej Grupy PKP CARGO S.A. po trzech kwartałach 2013 r. wyniosły 3 517,8 mln zł, czyli ok. 8,6% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy Grupa wypracowała 3 850,5 mln zł przychodów.

- Skorygowane koszty działalności operacyjnej w okresie trzech kwartałów 2013 r. spadły o ok. 7% do 3 292,1 ml zł z 3 540,7 mln zł w okresie trzech kwartałów 2012 r. Koszty działalności operacyjnej uwzględniające jednorazowe zdarzenia z tytułu świadczeń pracowniczych związanych z premią prywatyzacyjną oraz premią uznaniową o łącznej wartości 208,8 mln zł wyniosły 3 500,9 mln zł, co oznacza spadek o ok. 1,1%.

- Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) skorygowany o wpływ premii prywatyzacyjnej w okresie od I do III kwartału 2013 r. wyniósł 506,0 mln zł. Rok wcześniej w analogicznym okresie było to 627,5 mln zł.

- Zysk netto skorygowany o wpływ premii prywatyzacyjnej w okresie trzech kwartałów 2013 r. wyniósł 164,3 mln zł wobec 253,7 mln zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego.

- W okresie trzech kwartałów 2013 r. Grupa PKP CARGO przetransportowała 83,7 miliona ton ładunków (-2,9% w stosunku do trzech kwartałów 2012 r.), a praca przewozowa wykonana wyniosła 22,2 miliarda tkm (+1,5% w stosunku do trzech kwartałów 2012 r.). W samym III kwartale 2013 r. Grupa przewiozła 30,8 miliona ton ładunków (+1,0% w stosunku do III kwartału 2012 r.), a praca przewozowa wyniosła 8,2 miliarda tkm (+6,4% w stosunku do III kwartału 2012 r.). Średnia odległości przewozów realizowanych w Grupie wzrosła w okresie trzech kwartałów 2013 r. do 265 km wobec 254 km w analogicznym okresie 2012 r.

- Poprawa wskaźników operacyjnych dzięki stale prowadzonej optymalizacji:

        - Zwiększenie średniodobowego przebiegu lokomotywy z 246,6 km/dobę do 254,9 km/dobę;

        - Zwiększenie średniego tonażu pociągu brutto na lokomotywę pracującą z 1361 ton do 1457 ton;

        - Zwiększenie średniodobowego czasu pracy lokomotyw z 14,6 godz./dobę do 15,3 godz./dobę;

        - Zwiększenie pracy przewozowej na zatrudnionego z 772,2 tys. tkm do 834,7 tys. tkm.

- W okresie trzech kwartałów 2013 r. udział Grupy PKP CARGO w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych wyniósł 60% pod względem pracy przewozowej oraz 49% pod względem przewiezionej masy (wg danych UTK).

- Wyniki finansowe za trzy kwartały 2013 r. są zgodne z naszymi oczekiwaniami, które uwzględniały spowolnienie dynamiki rynku przewozów towarowych oraz efekt ujęcia w rachunku wyników kosztów realizacji Paktu Gwarancji Pracowniczych w wysokości 208,8 mln zł. Cały czas prowadzimy działania polegające na restrukturyzacji Grupy i zwiększaniu efektywności jej funkcjonowania, co przejawia się w obniżce jednostkowych kosztów działalności. Silna konkurencja rynkowa przy spowolnieniu dynamiki rynku spowodowała presję cenową na początku 2013 r., ale PKP CARGO niezmiennie utrzymuje pozycję zdecydowanego lidera rynku, co w średnim i długim terminie, kiedy koniunktura gospodarcza będzie się poprawiać, będzie wpływać pozytywnie na sytuację firmy dzięki istotnej dźwigni operacyjnej – mówi Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A

Przychody z działalności operacyjnej

W okresie trzech kwartałów 2013 r. Grupa PKP CARGO wypracowała 3 517,8 mln zł przychodów z działalności operacyjnej, tj. o ok. 8,6% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to osiągnęły one 3 850,5 mln zł. Taki wynik był spowodowany spadkiem przychodów ze sprzedaży Grupy w przeliczeniu na 1 tkm[1], które wyniosły 0,15 zł w okresie trzech kwartałów 2013 r. wobec 0,17 zł w analogicznym okresie 2012 r. Spadek ten wynikał z bardzo dynamicznej konkurencji na rynku oraz zmiany struktury przewozów (wzrost przewozów eksportowych węgla kamiennego na długie odległości, które charakteryzują się niższym przychodem jednostkowym).

Spadek przychodów Grupy w przeliczeniu na 1 tkm został częściowo skompensowany wzrostem przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, które w okresie trzech kwartałów 2013 r. wzrosły o ok. 103% w stosunku do okresu trzech kwartałów 2012 r. tzn. do poziomu 140,9 mln zł. Powyższy wzrost wynikał przede wszystkim z transakcji sprzedaży materiałów, w tym węgla, materiałów budowlanych i innych pozycji przez Grupę.

Koszty z działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w okresie trzech kwartałów 2013 r. spadły o ok. 1,1%, tzn. do 3 500,9 mln zł z 3 540,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Poza kosztami świadczeń pracowniczych, które wzrosły o ok. 19,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. osiągając poziom 1 332,6 mln zł oraz wzrostem wartości sprzedanych towarów i materiałów o ok. 161,3% do poziomu 119,2 mln zł, w pozostałych pozycjach kosztów działalności operacyjnej odnotowano spadki. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r., w okresie trzech kwartałów 2013 r. koszty usług dostępu do linii zarządców infrastruktury były niższe o 28,3 mln zł, koszty amortyzacji i odpisów aktualizujących o 37,3 mln zł, a koszty zużycia surowców i materiałów o 27,4 mln zł.

EBITDA i zysk netto

Wynik EBITDA Grupy PKP CARGO w okresie od I do III kwartału 2013 r. spadł o ok. 52,6% do 297,2 mln zł z 627,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wpływ na wyniki w III kw. 2013 r. i tym samym w całym okresie trzech kwartałów 2013 r. miało ujęcie w kosztach świadczeń pracowniczych jednorazowych kosztów dotyczących premii prywatyzacyjnej oraz jednorazowej premii uznaniowej, w łącznej kwocie 208,8 mln zł. Wynik EBITDA skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych, wyniósł 506,0 mln zł.

Marża EBITDA spadła z 16,3% za I-III kwartał 2012 r. do 8,4% (14,4% po korekcie o zdarzenia jednorazowe) za I-III kwartał roku bieżącego.

W okresie trzech kwartałów 2013 r. Grupa PKP Cargo odnotowała stratę netto na poziomie 4,8 mln zł wobec 253,7 mln zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik netto, skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych, wyniósł 164,3 mln zł.

- Utrzymujemy ścisłą dyscyplinę kosztową w bardzo konkurencyjnym otoczeniu oraz trudnych warunkach makroekonomicznych. Potwierdzają to wyniki wypracowane po trzech kwartałach tego roku po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych tj. kosztów świadczeń pracowniczych związanych z premiami: prywatyzacyjną i uznaniową. Warto zauważyć, że zdarzenia te mają mocno ograniczony wpływ na naszą pozycję gotówkową, która jest coraz lepsza. Potwierdza to już niemal 160 mln zł nadwyżki wolnych środków nad zadłużeniem – mówi Adam Purwin, Członek Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. – Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać. Jednym z naszych priorytetów będzie praca nad dalszą poprawą efektywności, do czego w kolejnych kwartałach pozytywnie przyczyni się m.in. obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Nakłady inwestycyjne

Grupa PKP CARGO obniżyła nakłady inwestycyjne w okresie trzech kwartałów 2013 r. o 61,6% do 254,3 mln zł z 662,6 mln zł przed rokiem. Znaczący spadek wydatków inwestycyjnych jest skutkiem zakupu 228 wagonów w 2012 r. przez TRADE TRANS, spółkę zależną PKP CARGO oraz zakończenia z początkiem 2013 r. programu modernizacji ponad 100 lokomotyw spalinowych. Eksploatacyjnym efektem programu inwestycyjnego jest ograniczenie zużycia paliwa dzięki zwiększonemu wykorzystaniu zmodernizowanych lokomotyw spalinowych.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA (obliczony zgodnie z definicją podaną w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za trzy kwartały 2013 roku) za okres trzech kwartałów 2013 r. osiągnął wielkość ujemną ze względu na nadwyżkę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych nad zobowiązaniami finansowymi w wysokości 158,7 mln zł.

Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe

Praca przewozowa (mln tkm)

I-III kwartał 2013 r.

I-III kwartał 2012 r.

Zmiana (%)

III kw.2013

III kw.2012

Zmiana (%)

Paliwa stałe

10 007

8 207

22%

3 269

2 918

12%

z czego węgiel kamienny

8 930

7 160

25%

2 953

2 581

14%

Kruszywa i materiały budowlane

3 922

4 880

-20%

1 982

1 875

6%

Metale i rudy

3 146

2 950

7%

1 194

912

31%

Produkty chemiczne

1 265

1 639

-23%

429

552

-22%

Paliwa płynne

597

652

-8%

217

249

-13%

Drewno i płody rolne

1 192

1 240

-4%

451

455

-1%

Przewozy intermodalne

1 370

1 615

-15%

436

523

-17%

Pozostałe

667

664

1%

241

241

0%

Razem

22 166

21 847

1%

8 219

7 724

6%

 

Przewieziona masa (tys. ton)

I-III kwartał 2013 r.

I-III kwartał 2012 r.

Zmiana (%)

III kw.2013

III kw.2012

Zmiana (%)

Paliwa stałe

43 956

41 677

5%

14 763

14 637

1%

z czego węgiel kamienny

40 219

37 942

6%

13 632

13 356

2%

Kruszywa i materiały budowlane

14 101

16 882

-16%

7 055

6 637

6%

Metale i rudy

10 141

10 628

-5%

3 623

3 358

8%

Produkty chemiczne

4 417

5 142

-14%

1 458

1 666

-13%

Paliwa płynne

2 268

2 682

-15%

825

1 028

-20%

Drewno i płody rolne

3 107

3 234

-4%

1 159

1 155

0%

Przewozy intermodalne

3 607

3 812

-5%

1 201

1 293

-7%

Pozostałe

2 071

2 115

-2%

751

769

-2%

Razem

83 668

86 173

-3%

30 835

30 541

1%

 

Wyniki finansowe (w mln zł)

I-III kwartał 2013 r.

I-III kwartał 2012 r.

Zmiana (%)

III kwartał 2013 r.

III kwartał 2012 r.

Zmiana (%)

I-III kwartał 2013 r. (skorygo-wane)*

III kwartał 2013 r. (skorygo-wane)*

Przychody z działalności operacyjnej

3 517,8

3 850,5

-9%

1 226,5

1 327,1

-8%

3 517,8

1 226,5

EBIT

16,9

309,8

-95%

(109,4)

131,6

-

225,7

99,4

EBITDA

297,2

627,5

-53%

(15,1)

234,1

-

506,0

193,7

Zysk netto

(4,8)

253,7

-

(81,5)

117,1

-

164,3

87,6

 

* Wyniki finansowe odnotowane w III kwartale 2013 r., a co za tym idzie w całym okresie 9 miesięcy 2013 r. zostały obciążone ujęciem w pozycji świadczeń pracowniczych jednorazowych zdarzeń / kosztów wynikających z zawartego w dniu 22 sierpnia 2013 r. porozumienia kończące częściowo spór zbiorowy z dnia 10 czerwca 2013 r., a także podpisanego w dniu 2 września 2013 r. Paktu Gwarancji Pracowniczych. Łączne koszty z ww. tytułów zostały oszacowane na kwotę 208,8 mln zł, która obciążyła wynik na poziomie EBITDA. Wynik netto pogorszył się o 169,1 mln zł, ponieważ przedmiotowe obciążenia stanowić będą koszty uzyskania przychodów.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.[1] Obliczane jako iloraz łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy i pracy przewozowej Grupy w Polsce

Pierwszy przewóz ładunków zrealizowany przez PKP CARGO na terenie Węgier

PKP CARGO zrealizowało 6 listopada br. pierwszy samodzielny przewóz ładunków na terenie Węgier. Pociąg z wyrobami stalowymi przebył trasę z Galati w Rumunii do stacji Liskoviec u Frydku w Republice Czeskiej. Węgry są już szóstym krajem, gdzie PKP CARGO realizuje samodzielne przewozy kolejowe.

Transport ładunków przebiegał przez cztery kraje: Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy.
PKP CARGO było odpowiedzialne za realizację przewozu na odcinku węgierskim.

Na terenie Węgier przewóz był realizowany przez przejścia graniczne: Curtici / Lokoshaza (rumuńsko – węgierskie) oraz Szob / Sturowo (węgiersko -słowackie).

Do realizacji przewozu PKP CARGO wykorzystało lokomotywę wielosystemową E189 firmy Siemens.

Przewóz na odcinku węgierskim odbył się bez problemów, a pociąg zgodnie z zakładaną organizacją dotarł do stacji granicznej Sturovo. Tam został przejęty przez słowackiego przewoźnika ZSSK Cargo, a.s.

PKP CARGO planuje pozyskać kolejne zlecenia przewozowe na terenie Węgier. Jednocześnie, Spółka zwiększa systematyczne przewozy na terenie Słowacji, w Czechach, Austrii oraz
w Niemczech, realizując ponadto transporty spotowe w Belgii.

Spółka ubiega się również o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa na terenie Holandii.

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i  nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego komunikatu prasowego w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

PKP CARGO wjechało na warszawską giełdę

PKP CARGO S.A., największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej zadebiutował dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta publiczna PKP CARGO o wartości 1,42 mld zł to największa od początku tego roku oferta publiczna w Polsce oraz pierwsza z sukcesem uplasowana oferta akcji kolejowego przewoźnika towarowego z Unii Europejskiej. PKP CARGO jest 17. spółką, która rozpoczyna notowania na rynku podstawowym warszawskiej giełdy w 2013 r. oraz 446. spółką notowaną na tym rynku.

Historyczne otwarcie notowań akcji pierwszej giełdowej spółki z Grupy PKP nastąpiło po cenie 80,20 zł, co oznacza wzrost o ok. 18% w stosunku do ceny sprzedaży akcji w ofercie publicznej, która wynosiła 68 zł. Był to najwyższy wzrost na otwarciu notowań wśród spółek, które zadebiutowały na GPW w tym roku. W ciągu dnia kurs utrzymywał się na stabilnym poziomie. Kurs akcji PKP CARGO wyniósł na zamknięciu w dniu debiutu na GPW 81,16 zł, co oznacza wzrost o 19,35% w stosunku do ceny z oferty publicznej. Wzrostom w pierwszym dniu notowań towarzyszyła spora aktywność wśród inwestorów. Właścicieli zmieniło 7,1 mln akcji, a wartość obrotów wyniosła 574,5 mln zł. Obroty na akcjach PKP CARGO były największe spośród wszystkich spółek w trakcie dzisiejszej sesji.
Na zamknięciu kapitalizacja kolejowego przewoźnika wyniosła ponad 3,5 mld zł, co pozwala spółce aspirować do grona największych pod tym względem spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

- Udany debiut PKP CARGO na GPW jest sukcesem ponad 24.000 inwestorów indywidualnych, którzy zaufali nam i złożyli zapisy w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego. Jest to także sukces ok. 200 inwestorów instytucjonalnych, głównie polskich instytucji finansowych, którzy zdecydowali się zainwestować w akcje przewoźnika. Ten debiut to także kolejny etap zmian, które zachodzą w całej Grupie PKP. Zmian, u których podstaw leży dobro naszego klienta  - niezależnie czy chodzi o pasażera PKP Intercity czy biznesowego klienta PKP CARGO – komentuje Jakub Karnowski, Prezes Zarządu PKP S.A.

- Debiut na GPW to zwieńczenie długiego, lecz owocnego procesu restrukturyzacji PKP CARGO. Jednak debiutu na GPW nie traktujemy jako stacji docelowej ale jako stację początkową na nowym szlaku. Obecnie, wraz z nowymi akcjonariuszami, chcemy skupić się na realizacji naszej strategii i wykorzystać potencjał do dalszego rozwoju. Chcemy prowadzić dalszą restrukturyzację spółki i umacniać naszą pozycję na rynku polskim jak i kontynuować ekspansję na rynkach zagranicznych. Pomocny w tym procesie będzie status spółki giełdowej, który daje PKP CARGO dodatkowe możliwości pozyskania kapitału na rozwój i zwiększa naszą wiarygodność jako partnera biznesowego.  – mówi Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.
W uroczystości debiutu uczestniczyli licznie przybyli goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele PKP CARGO, PKP S.A. - głównego akcjonariusza PKP CARGO, Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Skarbu Państwa, doradcy oraz inwestorzy, którzy dołączyli do Spółki po pierwszej ofercie publicznej akcji.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat prasowy i oferta kupna papierów wartościowych, jeśli zostały ogłoszone w tym samym czasie, skierowane są wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy 2003/71/WE (ze zmianami) (ta Dyrektywa, wraz z jakimikolwiek środkami wdrożeniowymi na potrzeby tej Dyrektywy w danym macierzystym Państwie Członkowskim oraz innymi właściwymi regulacjami, „Dyrektywa Prospektowa”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje, się, że inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywają papiery wartościowe w ramach oferty papierów wartościowych lub do których skierowana jest oferta nabycia papierów wartościowych złożyli stosowne oświadczenie, że są inwestorami kwalifikowanymi. Uznaje się również, że wszyscy inwestorzy złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach oferty w imieniu osób pochodzących z państw członkowskich, innych niż inwestorzy kwalifikowani lub osób z Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich (gdzie obowiązują podobne przepisy prawa), na rzecz których inwestor może podejmować decyzje według swojego uznania, ani też nie nabyli rzeczonych papierów wartościowych w celu zaoferowania ich lub zbycia w państwach członkowskich EOG, na skutek czego mógłby powstać obowiązek publikacji prospektu przez Spółkę lub Goldman Sachs International, Morgan Stanley i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („Globalni Koordynatorzy”) lub innych członków konsorcjum podmiotów oferujących i gwarantujących Ofertę zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej. Spółka, Globalni Koordynatorzy i inni członkowie konsorcjum podmiotów oferujących papiery wartościowe Spółki i gwarantujących ofertę takich papierów wartościowych oraz ich przedstawiciele i inne osoby będą polegać na prawdziwości i kompletności wyżej wymienionych oświadczeń.

PKP CARGO z dofinansowaniem UE do zakupu platform kolejowych

24 października 2013 r. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych („CUPT”) podpisano umowę o dofinansowanie zakupu przez PKP CARGO 330 kolejowych platform kontenerowych. Całkowita wartość projektu to 117.077.670 PLN. Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” wyniesie 28.508.700 PLN.

Umowę ze strony PKP CARGO podpisali Łukasz Boroń - Prezes Zarządu i Adam Purwin - Członek Zarządu ds. Finansowych, ze strony CUPT - Dyrektor Paweł Szaciłło.

Obecnie PKP CARGO posiada 92 platformy o długości 80 stóp. Powiększenie parku taborowego o 330 takich wagonów będzie istotnym wzmocnieniem potencjału Spółki w zakresie przewozów intermodalnych.

- PKP CARGO chce rozwijać transport intermodalny, czyli najszybciej rozwijający się segment kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Wykorzystaliśmy możliwość pozyskania unijnego wsparcia i w ten sposób powiększymy nasz tabor o najbardziej atrakcyjne wagony platformy, aby umocnić pozycję Spółki w tym obszarze – mówi Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP CARGO.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat prasowy i oferta kupna papierów wartościowych, jeśli zostały ogłoszone w tym samym czasie, skierowane są wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy 2003/71/WE (ze zmianami) (ta Dyrektywa, wraz z jakimikolwiek środkami wdrożeniowymi na potrzeby tej Dyrektywy w danym macierzystym Państwie Członkowskim oraz innymi właściwymi regulacjami, „Dyrektywa Prospektowa”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje, się, że inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywają papiery wartościowe w ramach oferty papierów wartościowych lub do których skierowana jest oferta nabycia papierów wartościowych złożyli stosowne oświadczenie, że są inwestorami kwalifikowanymi. Uznaje się również, że wszyscy inwestorzy złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach oferty w imieniu osób pochodzących z państw członkowskich, innych niż inwestorzy kwalifikowani lub osób z Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich (gdzie obowiązują podobne przepisy prawa), na rzecz których inwestor może podejmować decyzje według swojego uznania, ani też nie nabyli rzeczonych papierów wartościowych w celu zaoferowania ich lub zbycia w państwach członkowskich EOG, na skutek czego mógłby powstać obowiązek publikacji prospektu przez Spółkę lub Goldman Sachs International, Morgan Stanley i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („Globalni Koordynatorzy”) lub innych członków konsorcjum podmiotów oferujących i gwarantujących Ofertę zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej. Spółka, Globalni Koordynatorzy i inni członkowie konsorcjum podmiotów oferujących papiery wartościowe Spółki i gwarantujących ofertę takich papierów wartościowych oraz ich przedstawiciele i inne osoby będą polegać na prawdziwości i kompletności wyżej wymienionych oświadczeń.

Pakt Gwarancji Pracowniczych będzie obowiązywał w przypadku planowanego łączenia zakładów w PKP CARGO

PKP CARGO będzie przestrzegać postanowień Paktu Gwarancji Pracowniczych, dającego pracownikom spółki gwarancje zatrudnienia. Postanowienia Paktu zachowują swoją moc także w przypadku planowanego od 1 stycznia 2014 roku połączenia wybranych zakładów spółki PKP CARGO.

- Podpisany we wrześniu Pakt Gwarancji Pracowniczych daje pracownikom PKP CARGO gwarancje zatrudnienia. Będziemy przestrzegać postanowień paktu. Obecne zmiany mają na celu nie redukcję zatrudnienia, a usprawnienie działania spółki. Musimy pamiętać, że działamy na bardzo konkurencyjnym rynku i walczymy o utrzymanie pozycji bezdyskusyjnego lidera na polskim rynku. Chcemy bazować na doświadczeniu i profesjonalizmie pracowników łączonych zakładów – mówi Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP CARGO.

Obecne plany zakładają zmniejszenie liczby zakładów do sześciu z dotychczasowych dziesięciu
z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Informacja o połączeniu zakładów znajduje się w prospekcie emisyjnym spółki w związku
z prowadzoną ofertą publiczną wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Oprócz gwarancji zatrudnienia, pracownicy Grupy PKP CARGO otrzymają także premię prywatyzacyjną w wysokości ok. 173 mln zł brutto, która zostanie wypłacona w formie akcji pracowniczych spółki.

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i  nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego komunikatu prasowego w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

PKP CARGO ma już Elektroniczny List Przewozowy

PKP CARGO uruchomiło system Elektronicznego Listu Przewozowego, który pozwala zlecić usługę przez przeglądarkę internetową. Jest to pierwszy krok do zastąpienia w przyszłości papierowej dokumentacji przewozowej i około przewozowej wersją elektroniczną.

PKP CARGO udostępniło klientom system elektronicznej obsługi listu przewozowego. Taka forma usług PKP CARGO jest dostępna na stronie internetowej przewoźnika www.pkp-cargo.eu.

 

-Wdrożenie elektronicznego listu przewozowego rozpoczyna sukcesywny proces wymiany tradycyjnej dokumentacji, związanej z procesem przewozowym, na wersją elektroniczną – mówi Łukasz Boroń, Prezes PKP CARGO.

 

Spółka już uruchomiła elektroniczną obsługę przesyłek krajowych, które w pierwszym półroczu 2013 r.   stanowiły 57,6% przewożonej masy przewoźnika. W kolejnym etapie system będzie obsługiwać również przesyłki międzynarodowe w komunikacji CIM. Następnie dla klientów będzie udostępniona możliwość wymiany kolejnych elektronicznych dokumentów związanych z procesem przewozowym i około przewozowym.  Klienci PKP CARGO będą mogli nadawać przesyłki na portalu lub poprzez eksport pliku z własnych systemów do systemu PKP CARGO.

 

Wdrożenie elektronicznego listu przewozowego pozwala kosztów zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty Klientów PKP CARGO. Docelowo ma to znacząco poprawić szybką wymianę informacji związanych z całym procesem przewozu. 

 

Aplikacja do obsługi elektronicznego listu przewozowego została przygotowana na specjalnie utworzonym portalu klienta, który będzie rozwijany i w przyszłości posłuży klientom do korzystania z innych, usług elektronicznych, które będą sukcesywnie wprowadzane jak np. zamówienie na wagony czy e-Faktura. Portal docelowo będzie spełniać rolę integratora elektronicznych usług PKP CARGO oferowanych klientom.

 

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i  nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego komunikatu prasowego w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

PKP CARGO i Węglokoks S.A. aneksowały wieloletnią umowę

W ciągu najbliższych pięciu lat PKP CARGO będzie przewozić węgiel na zlecenie Węglokoks S.A. Spółki właśnie przedłużyły obowiązującą umowę dotyczącą współpracy do 31 grudnia 2018 r.

Strony przedłużyły obowiązującą umowę zawartą w 2008 r. na lata 2014-2018.  Współpraca Węglokoks S.A. z PKP CARGO liczy już kilkadziesiąt lat i oceniamy ją jako bardzo owocną
i efektywną. Aneksowana umowa stanowi kontynuację naszej współpracy z firmą, która jest najbardziej wszechstronnym i komplementarnym przewoźnikiem w Polsce, co pozwoli zabezpieczyć usługi logistyczne dla ok. 130 relacji przewozowych rocznie w eksporcie polskiego węgla i tym samym spełnić oczekiwania naszych kontrahentów w tym zakresie – mówi Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Węglokoks S.A., jednego z największych europejskich dostawców paliw stałych i największego polskiego eksportera węgla kamiennego.

– Współpraca z Węglokoksem ma dla nas kluczowe znaczenie.  Przedłużając ten duży, wieloletni kontrakt możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość– mówi Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP CARGO.

PKP CARGO przewozi na zlecenie producentów i dystrybutorów ok. 50 mln ton węgla rocznie. - Jesteśmy największym przewoźnikiem paliw stałych w Polsce i dokładamy wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania naszych klientów ze Śląska. W ostatnich tygodniach zwiększyliśmy liczbę wagonów, które przekazaliśmy do dyspozycji naszych partnerów – mówi Sylwester Sigiel, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Handlowych.

 

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i  nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego komunikatu prasowego w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Nowe cykliczne połączenie z Chinami

Grupa PKP CARGO Logistics wraz z partnerami Far East Land Bridge i Russian Railways Logistics uruchamia stałe połączenie z Chinami. Pierwszy pociąg po dwóch tygodniach podróży dotarł do Warszawy 14 października.

Pierwszy pociąg wyruszył z Suzhou w Chinach 1 października i zabrał ładunki w 43 kontenerach. Dotarł do Warszawy po niespełna dwóch tygodniach, a więc 14 października. Organizatorem przewozu z ramienia Grupy PKP CARGO Logistics jest firma Cargosped, która odpowiada w Grupie za przewozy intermodalne.
Na polskiej granicy ładunki przejął pociąg PKP CARGO. – Będzie to regularne, stałe połączenie. W ten sposób Grupa PKP CARGO Logistics kolejny raz pokazała, że jest liderem wśród firm logistycznych w Europie – mówi Łukasz Boroń, Prezes PKP CARGO.

Pociąg będzie kursował między terminalem kontenerowym w Suzhou w Chinach, a terminalem Cargosped w Warszawie. Przedsięwzięcie jest owocem współpracy Cargospedu, Far East Land Bridge, Russian Railways Logistics z partnerami z Chin, Białorusi i Rosji.

-  Nasi partnerzy w przyszłym roku chcą zwiększyć częstotliwość kursowania, nawet do kilku razy w tygodniu – mówi prezes Cargosped Daniel Ryczek.

W ramach współpracy spółka Cargosped na terenie Polski będzie świadczyła usługi w zakresie przeładunku, kontroli  technicznej, składowania, spedycji, a także organizacji transportu samochodowego z terminala do finalnych odbiorców.


Obecnie towary ze wschodniego wybrzeża Chin do Europy Zachodniej docierają morzem w ciągu
ok. 35-40 dni. Daje to przewagę transportom kolejowym, szczególnie, gdy zleceniodawcy zależy na czasie.

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i  nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który gdy zostanie opublikowany będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki, który będzie udostępniony do wiadomości publicznej na terytorium Polski w związku z ofertą. Prospekt emisyjny Spółki, po jego publikacji, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat prasowy i oferta kupna papierów wartościowych, jeśli zostały ogłoszone w tym samym czasie, skierowane są wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy 2003/71/WE (ze zmianami) (ta Dyrektywa, wraz z jakimikolwiek środkami wdrożeniowymi na potrzeby tej Dyrektywy w danym macierzystym Państwie Członkowskim oraz innymi właściwymi regulacjami, „Dyrektywa Prospektowa”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje, się, że inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywają papiery wartościowe w ramach oferty papierów wartościowych lub do których skierowana jest oferta nabycia papierów wartościowych złożyli stosowne oświadczenie, że są inwestorami kwalifikowanymi. Uznaje się również, że wszyscy inwestorzy złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach oferty w imieniu osób pochodzących z państw członkowskich, innych niż inwestorzy kwalifikowani lub osób z Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich (gdzie obowiązują podobne przepisy prawa), na rzecz których inwestor może podejmować decyzje według swojego uznania, ani też nie nabyli rzeczonych papierów wartościowych w celu zaoferowania ich lub zbycia w państwach członkowskich EOG, na skutek czego mógłby powstać obowiązek publikacji prospektu przez Spółkę lub Goldman Sachs International, Morgan Stanley i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („Globalni Koordynatorzy”) lub innych członków konsorcjum podmiotów oferujących i gwarantujących Ofertę zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej. Spółka, Globalni Koordynatorzy i inni członkowie konsorcjum podmiotów oferujących papiery wartościowe Spółki i gwarantujących ofertę takich papierów wartościowych oraz ich przedstawiciele i inne osoby będą polegać na prawdziwości i kompletności wyżej wymienionych oświadczeń.

Prospekt emisyjny PKP CARGO S.A. zatwierdzony

4 października Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PKP CARGO S.A. Na jego podstawie zaoferowane zostaną istniejące akcje należące do PKP S.A („Akcjonariusz Sprzedający”). Po zakończeniu oferty, przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną sprzedane, Akcjonariusz Sprzedający będzie posiadał ponad 50% kapitału zakładowego spółki (po uwzględnieniu emisji akcji dla pracowników).

Oferta publiczna PKP CARGO będzie wspierana przez szerokie grono banków zarówno polskich, jak i globalnych: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley & Co. International, pełniących funkcję Globalnych Koordynatorów oraz Współzarządzających Księgą Popytu. Dodatkowo Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełni funkcję Oferującego. Rolę Współzarządzających Księgą Popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi Współprowadzącymi Księgę Popytu są Dom Inwestycyjny Investors oraz Mercurius Dom Maklerski.

 

 

NINIJEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego, który gdy zostanie opublikowany będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki, który będzie udostępniony do wiadomości publicznej na terytorium Polski w związku z ofertą. Prospekt emisyjny Spółki, po jego publikacji, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat prasowy i oferta kupna papierów wartościowych, jeśli zostały ogłoszone w tym samym czasie, skierowane są wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy 2003/71/WE (ze zmianami) (ta Dyrektywa, wraz z jakimikolwiek środkami wdrożeniowymi na potrzeby tej Dyrektywy w danym macierzystym Państwie Członkowskim oraz innymi właściwymi regulacjami, „Dyrektywa Prospektowa”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje, się, że inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywają papiery wartościowe w ramach oferty papierów wartościowych lub do których skierowana jest oferta nabycia papierów wartościowych złożyli stosowne oświadczenie, że są inwestorami kwalifikowanymi. Uznaje się również, że wszyscy inwestorzy złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach oferty w imieniu osób pochodzących z państw członkowskich, innych niż inwestorzy kwalifikowani lub osób z Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich (gdzie obowiązują podobne przepisy prawa), na rzecz których inwestor może podejmować decyzje według swojego uznania, ani też nie nabyli rzeczonych papierów wartościowych w celu zaoferowania ich lub zbycia w państwach członkowskich EOG, na skutek czego mógłby powstać obowiązek publikacji prospektu przez Spółkę lub Goldman Sachs International, Morgan Stanley i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („Globalni Koordynatorzy”) lub innych członków konsorcjum podmiotów oferujących i gwarantujących Ofertę zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej. Spółka, Globalni Koordynatorzy i inni członkowie konsorcjum podmiotów oferujących papiery wartościowe Spółki i gwarantujących ofertę takich papierów wartościowych oraz ich przedstawiciele i inne osoby będą polegać na prawdziwości i kompletności wyżej wymienionych oświadczeń.

Spółki taborowe PKP CARGO Logistics już połączone

Zamiast dziesięciu spółek utrzymaniowych powstały dwie spółki odpowiadające za remonty lokomotyw i wagonów. Właśnie zarejestrowano połączenie spółek w ramach Grupy PKP CARGO Logistics.

Grupa PKP CARGO Logistics („Grupa”) uprościła swoją strukturę w zakresie utrzymania wagonów i lokomotyw. 1 października 2013 roku w KRS zarejestrowano połączenia spółek taborowych z Grupy. W ramach Grupy połączono osiem spółek dotychczas odpowiadających za remonty wagonów w jedną spółkę oraz dwie spółki odpowiedzialne za utrzymanie lokomotyw w jeden podmiot. Konsolidacja polegała na połączeniu tych spółek. Pracownicy przejętych podmiotów są teraz pracownikami połączonych spółek (przejęcie w ramach art. 231 Kodeksu pracy).

- Celem tych zmian jest koncentracja w wyspecjalizowanych dużych podmiotach usług świadczonych przez nasze spółki z Grupy w całej Polsce w zakresie napraw wagonów i lokomotyw. Połączenie pozwoli nam na zoptymalizowanie liczby obiektów wynajmowanych obecnie na potrzeby napraw w CARGOLOK i CARGOWAG oraz pozwoli na lepsze dostosowanie punktów utrzymania taboru do potrzeb naszej Spółki. Połączenie to także możliwość większej specjalizacji w wybranych lokalizacjach oraz ograniczenie kosztów związanych z kosztami ogólnego zarządu m.in. w postaci redukcji liczby członków rad nadzorczych i zarządów. Docelowo chcemy aby firmy te były silnymi podmiotami zdolnymi do prowadzenia napraw taboru nie tylko dla PKP CARGO ale także dla podmiotów zewnętrznych. Lokalizacja na terenie całego kraju, posiadane wyposażenie i jakość kadry to niewątpliwie nasze atuty z których możemy czerpać korzyści. – mówi Łukasz Boroń, Prezes PKP CARGO.

W ramach procesu reorganizacji Grupy nastąpiło połączenie spółki PKP CARGOWAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - dedykowanej do napraw okresowych wagonów (zasadniczy profil działalności) – poprzez przejęcie następujących spółek:

-

PKP CARGO WAGON Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,

-

PKP CARGO WAGON-KRAKÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

-

PKP CARGO WAGON-TARNOWSKIE GÓRY Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach,

-

PKP CARGO WAGON-JAWORZYNA ŚLĄSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej,

-

PKP CARGO TABOR-POMORSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie,

-

Gorzów Wagony Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,

-

WAGREM Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku.

W wyniku połączenia nastąpiło połączenie kapitałów przejmowanych spółek i kapitał zakładowy w PKP CARGOWAG sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 7.572.000 zł do kwoty71.637.000 zł.

Ponadto, w ramach procesu reorganizacji Grupy nastąpiło połączenie spółki PKP CARGOLOK sp. z o.o. z siedzibą Warszawie ze spółką PKP Cargo Tabor Ostrów Wielkopolski sp. z o.o. przez jej przejęcie.

W wyniku połączenia nastąpiło połączenie kapitałów przejmowanych spółek i kapitał zakładowy w PKP CARGOLOK sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 9.963.000 zł do kwoty 18.138.000 zł.

Pracownicy przejętych spółek są objęci pełnym zakresem ochrony trwałości stosunku pracy, jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa pracy.

Wszystkim pracownikom zostanie przekazana indywidualna informacja w sprawie przejścia do nowego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Proces łączenia spółek taborowych został skonsultowany ze związkami zawodowymi (informacja na temat planów w tym zakresie została przekazana związkom już w grudniu 2012 roku).

Warto pamiętać, że od 2010 roku Grupa wykonuje we własnym zakresie prawie wszystkie naprawy wagonów. Ponadto, w 2012 roku 94% napraw i 5% modernizacji lokomotyw w 2012 roku zostało przeprowadzone przez Grupę we własnym zakresie. Dzieje się tak, bo Grupa ma punkty warsztatowe niemal w całym kraju. To jej duży atut.

PKP CARGO wprowadziło w życie ideę „TIRy na tory”

Grupa PKP CARGO Logistics uruchamia połącznie, w ramach którego pociąg PKP CARGO dwa razy w tygodniu będzie woził naczepy ciężarówek do Niemiec. Tym samym Grupa wprowadziła w życie ideę „TIRy na tory”.

Naczepy będą przewoziły pociągi PKP CARGO, a organizatorem nowego połączenia intermodalnego będzie spółka z grupy Cargosped, która odpowiada za transport intermodalny. Uroczyste uruchomienie połączenia odbędzie się 2 października na terminalu w Warszawie. Regularny pociąg wahadłowy połączy terminal kontenerowy Cargosped w Warszawie z terminalem w Krefeld k/Duisburga. Przedsięwzięcie jest owocem współpracy Cargospedu i ERS Railways z firmą DLS, operatorem drogowym działającym na terenie całej Europy.

To nowa usługa w naszej ofercie, która pokazuje że dysponujemy potencjałem do rozwoju – mówi Łukasz Boroń, Prezes PKP CARGO.

- Pociąg początkowo będzie jeździł dwa razy w tygodniu i będziemy nim wozić z Niemiec do terminala w Warszawie nie kontenery, a naczepy na wagonach kieszeniowych. Stworzy to szansę na zmniejszenie obciążenia dróg w Polsce –pociąg będzie wiózł 36 naczep, co oznacza o 36 TIR-ów mniej na naszych drogach, w jedną stronę – podkreśla prezes Cargosped Daniel Ryczek.

Firma Cargosped będzie świadczyć usługi w zakresie przeładunku, kontroli technicznej, składowania, spedycji, a także organizacji transportu samochodowego z terminala do klientów zlokalizowanych w centralnej Polsce.

To nowatorski projekt zarówno dla Cargosped jak i dla firmy DLS, która do tej pory przewoziła towary w sposób tradycyjny, czyli transportem drogowym.

Fanpage PKP CARGO wyróżniony na TRAKO

PKP CARGO otrzymało wyróżnienie MediaKreator za prowadzenie firmowego profilu na portalu społecznościowym Facebook podczas 10. Jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku. Przedstawiciele Spółki odebrali wyróżnienie z rąk wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Spółka PKP CARGO prowadzi Fanpage na profilu społecznościowym Facebook od 2011 roku. Poprzez aktywne działania, zamieszczanie bieżących informacji na temat społecznego i biznesowego życia spółki, PKP CARGO stara się budować trwałe, pogłębione relacje z pracownikami, a także z ludźmi zgromadzonymi wokół firmy.

Na tablicy profilu oprócz publikacji na temat modernizacji taboru czy rynkowych działań firmy można znaleźć wiele ciekawych konkursów oraz multimediów m.in. zdjęcia zmodernizowanego taboru, parowozów, relacji z wydarzeń czy filmów z Parady Parowozów, Parowozjady, zapowiedź filmu korporacyjnego 5D pt. „Tajemnica piątego wagonu”.

- Facebook to serwis społecznościowy o niesamowitej sile przekazu. Zarejestrowani użytkownicy na bieżąco mogą dzielić się wiadomościami i zdjęciami. Zależy nam, aby na naszej tablicy też tak było. Chcemy, żeby PKP CARGO kojarzyło się ludziom z otwartością i nowoczesnością - mówi Dorota Kosowicz szefowa zespołu Facebooka PKP CARGO.

Fanpage PKP CARGO ma już prawie 3000 fanów z całego świata. Oprócz reprezentantów Polski można „spotkać” także osoby z Wielkiej Brytanii, Holandii, Węgier, Indonezji czy Rumunii. Liczba obserwujących spółkę fanów cały czas rośnie!

MediaKreator nie jest pierwszym wyróżnieniem profilu społecznościowego przewoźnika. PKP CARGO w ubiegłym roku zostało wyróżnione przez redakcję tygodnika Gazeta Finansowa w XI edycji „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” za skuteczną promocję działań z zakresu polityki pracowniczej spółki na Facebooku.

Facebook PKP CARGO: http://www.facebook.com/pkpcargo

PKP CARGO promuje bieganie na Maratonie Warszawskim

W niedzielę, 29 września, biegacze PKP CARGO po raz drugi stawią się na linii startu Otwartych Drużynowych Mistrzostw Polski w Maratonie, rozgrywanych w ramach 35. Maratonu Warszawskiego. Drużynę w niebieskich barwach z firmowym logo tworzyć będzie 16. biegaczy z różnych rejonów Polski zrzeszonych w projekcie „Firma Przyjazna Bieganiu”. Podczas Maratonu będą mieć do pokonania dystans 42,195 km.

PKP CARGO, świadome korzyści z biegania, propaguje wśród pracowników aktywny tryb życia. Spółka w 2012 r. uruchomiła program „Firma przyjazna bieganiu”, mający na celu promocję biegania jako najbardziej dostępnej formy zdrowego stylu życia. Projekt zakłada, że przynajmniej raz w roku pracownicy PKP CARGO będą reprezentowali firmę podczas dużego wydarzenia biegowego. W tym roku pracownicy PKP CARGO już po raz drugi wezmą udział w Maratonie Warszawskim, tym razem w ramach II Otwartych Drużynowych Mistrzostw Polski w Maratonie. Od kilku miesięcy grupa 16 przedstawicieli Spółki z całej Polski systematycznie przygotowuje się do przebiegnięcia dystansu 42,195 km. Regularne i ciężkie treningi stały się przyjemnością, dającą ogromną satysfakcję. Z dnia na dzień kondycja zawodników wzrasta, dzięki czemu poprawiają swoje rezultaty na coraz dłuższych dystansach.

- Bieganie to za każdym razem nowe wyzwanie, pokonywanie swojej słabości i walka o każdy kilometr. Kiedy biegam czuję się wolny i spełniony. Udowadniam sobie, że dzięki ciężkiej pracy jestem w stanie osiągnąć każdy zamierzony cel. – mówi Grzegorz Maczyński, zawodnik PKP CARGO.

Bieganie to pasja i sport jednocześnie. Jest elementem zdrowego trybu życia, pomyślnie wpływa na samopoczucie i zdolności umysłowe, a przy okazji jest dobrym narzędziem firmowej integracji. Systematyczne treningi pomagają rozładować stres, oderwać się od codziennych zajęć i problemów, poprawiają kondycję, a także przyczyniają się do zrzucenia zbędnych kilogramów.

- Staramy się rozpowszechniać zdrowy tryb życia wśród pracowników. Zależy nam, aby członkowie zespołu biegowego dzielili się z kolegami z pracy swoim sportowym doświadczeniem. Program Firma Przyjazna Bieganiu propagujemy poprzez komunikację wewnętrzną, m.in. za pośrednictwem firmowego intranetu oraz magazynu firmowego – informuje Zenon Kozendra, Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii Personalnej.

Udział drużyny PKP CARGO w Otwartych Drużynowych Mistrzostwach Polski w Maratonie Warszawskim, to coś więcej niż zwykłe zawody, tutaj liczy się przede wszystkim wspólne wyzwanie i zespołowa determinacja.

PKP CARGO w drodze na GPW- kim jesteśmy

Przedstawiamy Państwu PKP CARGO w pigułce. Zbiór informacji o naszej firmie przygotowaliśmy w dogodnej formie w pliku PDF do pobrania. Nasza spółka chce zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w IV kwartale tego roku.

Czym jest dla nas debiut giełdowy? - To w naszym odczuciu, wielka szansa dla PKP CARGO na rozwój w przyszłości. Chcemy być środkowoeuropejskim koncernem kolejowym i nie wykluczamy, ze w przyszłości będziemy zainteresowani potencjalnymi akwizycjami. Obecność na rynku kapitałowym może nam pozwolić na łatwiejsze pozyskanie środków na takie transakcje. Obecnie jesteśmy numerem dwa w Unii Europejskiej, mamy największy w Polsce tabor własnych wagonów i lokomotyw, a nasze zadłużenie jest niskie. Udało nam się również porozumieć z partnerami społecznymi i w poszanowaniu praw pracowniczych uzgodniliśmy tryb prywatyzacji Spółki poprzez GPW. Ponadto zarządca infrastruktury zapowiedział obniżkę cen dostępu do sieci o 20 proc. i jej stabilizację – mówi PAP Łukasz Boroń, prezes PKP CARGO.

Prosimy i pobranie skrótu informacji o PKP CARGO.